Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap – Snorre A

Ptil førte i perioden 8.11.-10.11.2011 tilsyn med beredskap på Snorre A.


Målet med tilsynsaktiviteten var å gjennomgå og vurdere Statoils styring med og ledelse av barrierer knyttet til beredskap på Snorre A.

Tilsynet omfattet beredskapsfilosofien om bord og hvordan denne er forankeret i styrende dokumenter og arbeidsprosesser, innretningens beredskapsutstyr og resultat av ”Teknisk Tilstand Sikkerhet (TTS)”-kartlegginger relatert til dette utstyret.

Videre omfattet tilsynsaktiviteten beredskapsorganisasjonen, inkludert personellets kompetanse i de beredskapsoppgavene de utfører, system for gjennomføring av og læring etter øvelser og trening, innretningens rolle og ansvar med hensyn til områdeberedskap og samhandling mellom hav- og landorganisasjonen.

Resultat
Hovedinntrykket etter tilsynet var godt. Det ble identifisert avvik fra regelverket knyttet til følgende forhold:

  • Mangelfull informasjon om resultater etter oppdatering av risikoanalyser
  • Mangelfull oppdatering av beredskapsanalyse
  • Mangelfull oppdatering av beredskapsplan
  • Mangelfull vurdering av konsekvenser av barrieresvekkelse
  • Manglende opplæring på navigasjonsutstyr i livbåt
  • Utstyr for brannbekjempelse og drakter for evakuering
  • Mangler ved sikkerhetsskilting

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77