Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap, radio og telekommunikasjon - Heimdal

Ptil gjennomførte i tidsrommet 16.-18.11.2010 en tilsynsaktivitet på Heimdal-innretningen, rettet mot beredskap og systemer for radio- og telekommunikasjon.


Tilsynet ble gjennomført med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen.

Heimdal opereres av Statoil Petroleum AS (Statoil). Heimdal består av to innretninger, Heimdal Main Platform (HMP) og Heimdal Riser Platform (HRP). Disse er koblet sammen med en bro. 

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført i henhold til Ptil sin prosedyre for revisjoner. Revisjonen omfattet ulike aktiviteter som dokumentgjennomgang, intervjuer, befaringer, møter/presentasjoner, verifikasjoner, inspeksjoner og observasjoner i møter og øvelser.

I forkant av utreise til innretningen hadde Ptil dialog om tilsynsaktiviteten med myndighetskontakt i Statoil. Det ble gjort en gjennomgang av sentrale styrende dokumenter for beredskapsmessige forhold. 

Om bord på innretningen startet revisjonslaget med en sikkerhetsrunde. Etter dette ble det gjennomført et oppstartmøte. Deltakere på møtet var ledende personell om bord, tilsvarende fra landorganisasjonen, samt representanter fra vernetjenesten. 

Videre i tilsynsaktiviteten ble det gjort inspeksjoner og testing av tekniske teleinstallasjoner, radio- og telekommunikasjonssystemer om bord på innretningen, samt gjort en vurdering av bruk og vedlikehold av disse. Det ble intervjuet personell med beredskapsfunksjoner og personell med ansvar og oppgaver relatert til systemene for radio- og telekommunikasjon. Revisjonslaget utførte ca 15 intervjuer fordelt på ca 25 medarbeidere og hadde et eget møte med vernetjenesten. Revisjonslaget observerte i tillegg gjennomføring av en beredskapsøvelse der hele beredskapsorganisasjonen på innretningen var involvert. 

Det ble gjennomført en befaring på innretningen. Det ble også gjort begrensede verifikasjoner av kompetanseoversikter for personell med beredskapsfunksjoner, samt annen dokumentgjennomgang av gjennomførte øvelser og treninger, analyser med mer. Avslutningsvis om bord på innretningen ble det holdt et oppsummeringsmøte der revisjonslaget orienterte om sine observasjoner. 

Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Statoil, og involvert personell bidro på en konstruktiv og positiv måte. 

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten ble varslet til Statoil den 1.9.2010, som en planlagt aktivitet i henhold til Ptil sin tilsynsplan for 2010. 

Tilsynsaktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap, og med faglig bistand fra Radioinspeksjonen (Telenor) innen systemer for radio- og telekommunikasjon. Sentrale bestemmelser i forskriftene relatert til denne tilsynsaktiviteten er: ”Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI om Operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk, kapittel XIII om Beredskap og kapittel XIV om Kommunikasjon og Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften) kapittel IV om Ressurser og prosesser.”

Tilsynsaktiviteten er forankret i en av Ptil sine hovedprioriteringer for 2010 om tekniske og operasjonelle barrierer.

Mål
Tilsynsaktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap der formålet var å vurdere hvordan man på innretningen ivaretar beredskapen, og om man opererer innenfor de krav som settes i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel og i Statoil sine egne selskapsinterne krav og styrende dokumenter. Myndighetskravene og Statoil sine selskapsinterne krav er derfor å regne som revisjonskriterier.

Revisjonen omfattet følgende temaer:

Beredskap:

 • Styring, ledelse og organisering av beredskapen samt områdeberedskapen
 • Styring av kompetanse til personell med beredskapsfunksjoner (krav og oppfølging)
 • System for gjennomføring av og læring etter øvelser og trening
 • Vedlikehold av beredskapsutstyr, inkl. skilting og merking av rømningsveier
 • Teknisk tilstand sikkerhet (TTS) status for beredskapsmessige forhold
 • Øvelse, med utgangspunkt i storulykkesscenario
 • MOB-båt øvelse 

Systemer for radio- og telekommunikasjon:

 • Interne og eksterne kommunikasjonssystemer
 • Kommunikasjonsprosedyrer, vakthold og rutiner for intern og ekstern kommunikasjon 
 • Radioutstyr i redningsmidler og redningsredskaper
 • Organisasjon, kompetanse og trening innenfor radiokommunikasjon
 • Ettersyn og vedlikehold av radio- og telesystemer, inkludert batterier og annen kraftforsyning

Resultat
Tilsynsaktiviteten ble gjennomført etter oppsatt plan, med unntak av MOB-båt øvelse. Hovedinntrykket er at beredskapen blir tilfredsstillende ivaretatt på Heimdal. Det ble likevel registrert behov for forbedringer av tekniske, operative og organisatoriske forhold for bedre ivaretakelse av beredskapen. 

Avvik
Det ble identifisert følgende avvik:

 • Mangelfull robusthet ved beredskapsorganisasjonen, beredskapsfunksjoner og beredskapsutstyr
 • Mangelfull styring av kapasitet og kompetanse innen beredskapsfunksjoner
 • Mangler ved sikkerhetsskilting og merking av rømningsveier
 • Det var ikke definert en kommunikasjonsansvarlig person 
 • Mangler ved utstyr for ekstern kommunikasjon

Foredringspunkt
Det ble identifisert følgende forbedringspunkter:

 • Mangelfullt system for personellkontroll
 • Mangelfull systematikk for enhetlig erfaringsoverføringssystem
 • Manglende samsvar av merking i livbåter
 • Mangelfulle rutiner for testing av VHF radiostasjon
 • Mangelfull merking av nødradioutstyr
 • Mangler ved batteriladere i livbåtene
 • VHF DSC vaktmottaker fungerer ikke
 • Manglende vedlikehold av antenner og kabler
 • Manglende UHF radiodekning
 • Mangelfull dimensjonering av kraftforsyning til kommunikasjonssystemer

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77