Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Visund

Ptil har gjennomført tilsyn med Statoils styring av beredskap på Visund.


Ptil gjennomførte i tiden 14.-17.3.2016 tilsyn med Statoils styring av beredskapen på Visundinnretningen. 

Hensikten med tilsynet var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskapen på Visund. Tilsynet var rettet mot prosesser som skal sikre ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for innretningen, og at disse er kommunisert til beredskapsorganisasjonen.

Statoil gjennomfører ulike forbedrings- og endringsaktiviteter i selskapet. Vi er opptatt av at selskapet sikrer at totaliteten av ulike forbedrings- og endringsaktiviteter ikke svekker robustheten til beredskapsorganisasjonen i sin helhet og over tid. Tilsynet påviste ingen forhold som indikerer at dette har påvirket beredskapen negativt på Visund.

Det ble påvist ett avvik knyttet til modultrening for innsatslag.

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til

  • Stedfortrederfunksjon
  • Gjennomføring av øvelser
  • Trening og samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen

Statoil har fått frist til 29.4.2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt blir håndtert.


Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77