Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap på Åsgard B

Tilsynet med beredskap på Åsgard B ble gjennomført parallelt med tilsyn med arbeidstakermedvirkning i perioden 18. – 20. mai 2011.


Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i tidsrommet 18.-20.5.2011 en tilsynsaktivitet mot Åsgard B som er en flytende produksjonsinnretning for gass og kondensat.  Åsgard B er lokalisert på Haltenbanken og opereres av Statoil Petroleum AS.

Parallelt med denne tilsynsoppgaven ble det også gjennomført et tilsyn i regi av Ptil hvor temaet var arbeidstakermedvirkning. Det er for ordens skyld utarbeidet to adskilte tilsynsrapporter.

Bakgrunn
Tilsynsaktiviteten var rettet mot fagområdet beredskap og var i hovedsak basert på petroleumsregelverket, herunder ”Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI Operasjonelle forutsetninger for oppstart og bruk, og kapittel XIII Beredskap og Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) kapittel VI Beredskap”

Tilsynsaktiviteten var forankret i én av Ptils hovedprioriteringer for 2011, som er  ”Tekniske og operasjonelle barrierer”.

Mål
Hensiktenmed tilsynet var å verifisere om man på innretningen opererer innenfor regelverkets krav, samt Statoil sine egne selskapsinterne krav.

Tilsynsaktiviteten hadde som formål å verifisere om beredskapsnivået på Åsgard B produksjonsinnretning var innenfor de krav som settes i regelverket og i Statoil sine egne styrende dokumenter. 

Følgende aspekter ble vektlagt i revisjonen:

 • Styring og ledelse av beredskapen om bord
 • Kompetanse til personell med beredskapsfunksjoner
 • Beredskapsutstyr på innretningen
 • Organisering av beredskapen, områdeberedskap
 • Beredskapsøvelse/MOB-øvelse
 • IKT-sikkerhet
 • System for gjennomføring av og læring etter øvelser og trening
 • Teknisk tilstand sikkerhet (TTS); status for beredskapsmessige forhold
 • Skilting og merking av rømningsveier
 • Trening av stedfortrederrollen
 • Samhandling land/hav

Resultat
Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Statoil, og involvert personell bidro på en konstruktiv og positiv måte.

Hovedinntrykket er at beredskapen blir godt ivaretatt på Åsgard B. Beredskapsorganisasjonen fremstod som robust. Det er likevel identifisert noen mangler knyttet til tekniske og operative forhold ved beredskapen. Det ble således identifisert avvik fra krav i regelverket knyttet til:

 • Kapasitet på kran for utsetting av MOB-båt
 • Nødhospital

Videre ble det påvist forbedringspunkter knyttet til:

 • Sikkerhetsskilting og merking
 • Trening av beredskapspersonell
 • Informasjon om retningslinjer for IKT-sikkerhet

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064