Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og risikoutsatte grupper på Floatel Superior

Petroleumstilsynet gjennomførte 1.9-3.9.2015 tilsyn med styring av beredskap og Floatel International sine systemer og praksis for identifikasjon og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper (RUG).


Målet med tilsynet var å verifisere Floatel International sitt styringssystem for arbeidsmiljø og beredskap, samt verifisere om tilretteleggingen for arbeidsmedvirkning og vernetjeneste ble praktisert i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Kompetanse og ansvarsavklaring
 • Kjemikalier
 • Analyser
 • Trening og øvelser
 • Brannstasjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Prosedyrer
 • Vedlikeholdsprogram
 • Bruk av MOB-drakter
 • Avviksbehandling
 • Arbeidstakermedvirkning og arbeidsmiljøutvalg
 • Låsbare lugardører

Floatel International AB har fått frist til 9.november 2015 for å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064