Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og helse på Oseberg

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet i Rogaland (Htil) førte i perioden 10. - 12.11.2009 tilsyn med Statoil Petroleum og Oseberg Feltsenter. Tilsynet var rettet mot fagområdene beredskap og helsemessig beredskap. Vi identifiserte tre avvik fra regelverkskrav og flere forhold med potensial for forbedringer.


Det ble lagt vekt på styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering og innretningens rolle i forhold til områdeberedskapen på Troll-Oseberg, vedlikehold av beredskapsutstyr inkludert skilting og merking av rømningsveier, og kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner.

Tilsynet med helsemessig beredskap hadde hovedvekt på om selskapet har styring som sikrer tilgang på ressurser, håndtering og kompetanse til å dekke behovet for førstehjelp, og behandling og transport i en beredskapssituasjon med personskade.

I tillegg inkluderte tilsynsaktiviteten samhandlingen mellom hav- og landorganisasjonen, og i noen grad integrerte operasjoner og IKT-sikkerhet.

Tilsynet ble ført ved dokumentgjennomgang, intervjuer, samtaler, verifikasjoner og observasjon av beredskapsøvelse.

Oseberg

Oseberg Feltsenter

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble varslet 16.9.2009 som en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan for 2009.

Tilsynet baseres på petroleumsregelverket, herunder innretningsforskriften kap III-IV om beredskap, og aktivitetsforkriften kap III om helsemessige forhold, kap VI-II om kompetanse og kap XI om beredskap.

Htil har på bakgrunn av sin risikovurdering planlagt tilsyn som omfatter helsemessig beredskap i inneværende år.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoil ivaretar beredskapsmessige forhold, herunder helsemessig beredskap, på Oseberg Feltsenter i henhold til krav i regelverket og egne styrende dokumenter.

Dette omfatter styring og ledelse av beredskapen, beredskapsorganisering og innretningens rolle i forhold til områdeberedskapen på Troll-Oseberg, vedlikehold av beredskapsutstyr inkludert skilting og merking av rømningsveier, kompetanse relatert til utøvelse av beredskapsfunksjoner, og den helsemessige- og akuttmedisinske beredskap og kompetanse om bord på Oseberg Feltsenter.

I tillegg inkluderte tilsynsaktiviteten samhandlingen mellom hav- og landorganisasjonen, og i noen grad integrerte operasjoner og IKT-sikkerhet.

Resultat av tilsynet
Vi avdekket ingen forhold som vil føre til varsel om pålegg, men identifiserte tre avvik og flere forhold som blir definert til å ha potensial for forbedringer.

Hovedinntrykket fra tilsynsaktiviteten er at beredskapen blir godt ivaretatt på Oseberg Feltsenter, men at det er behov for forbedringer av noen tekniske og operative forhold i tilknytning til ivaretakelsen av beredskapen om bord på Oseberg Feltsenter.

Følgende forhold kommenteres nærmere i kapittel 5 i tilsynsrapporten:

 • Opplæringen av sykepleierne er ikke tilstrekkelig sikret (AVVIK)
 • Mangelfull sikkerhetsskilting og -merking i uteområdet (AVVIK)
 • Mangelfull utrustning av to utstyrskap (AVVIK)
 • Ressursdisponeringsplanen for områdeberedskapen på Troll-Oseberg er ikke oppdatert
 • Mangelfull trening og øving på stedfortrederrollen
 • Alternativ beredskapssentral ikke lokalisert
 • Mangelfull systematikk for oppfølging og læring etter øvelser
 • Mangelfull kjennskap og tilgjengelighet til IKT-sikkerhetsretningslinjer
 • Mangelfull prosedyre for traumebehandling
 • Mangelfull kjennskap til prosedyrer for førstehjelpere
 • Mangelfull opplæringen av førstehjelpere om bord

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

Journal 2009/1169

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |