Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og endringsprosesser - Gyda

Ptil førte i tidsrommet 8.9 – 10.9.2010 tilsyn med Talisman Energy Norge AS (Talisman) og Gyda-innretningen. Tilsynet var rettet mot beredskapsorganisasjon og –utstyr og gjennomføring og oppfølging av organisasjonsendringer.


Tilsynet var basert på styringsforskriften (SF) og aktivitetsforskriften (AF) kap. VI-II om kompetanse og AF kap. XI om beredskap. Tilsynet ble fulgt opp med møte med Talisman 27.10.2010.

Bakgrunn
Talisman gjennomfører en organisasjonsendring med nedbemanning og innføring av integrerte operasjoner. Tilsynet ble gjennomført for at Ptil skulle få kjennskap til hvordan endringsprosessen ble gjennomført og hvordan arbeidstakermedvirkningen ble ivaretatt. Videre hvilke konsekvenser endringsprosessen har medført for ivaretakelse av beredskapsfunksjoner og for vedlikehold av beredskapsutstyr.

Mål
Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med om Talisman planlegger, gjennomfører og følger opp endringene på en forsvarlig måte slik at HMS-nivået opprettholdes og videreutvikles. Tilsynet omfattet også ivaretakelse av beredskapsfunksjoner og vedlikehold av beredskapsutstyr.

Resultat
Tilsynet fokuserte på gjennomføring og oppfølging av organisasjonsendringer og beredskapsorganisasjon og -utstyr. Det ble identifisert både avvik og forbedringspunkter.

Avvikene omfattet:

  • Mangelfull oppfølging av implementering av endringene og håndtering av konsekvensene.
  • Mangelfull styring av beredskap
  • Mangelfull merking av og tilkomst til rømningsveier
  • Mangelfull styring av redningsutstyr
  • Mangelfullt styringssystem for livbåter

Forbedringspunktene var knyttet til arbeidstakermedvirkning og forhold på helikopterdekk.

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77