Gå til hovedinnhold

Tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø på Transocean Arctic

Ptil førte i perioden 7.12. til 10.12.2015 tilsyn med Transocean Offshore ltd NUF (Transocean) knyttet til styring av beredskap og arbeidsmiljø på Transocean Arctic med særskilt fokus på aktiviteter i nordområdene.


Målet med tilsynsaktiviteten innen beredskap var å følge opp at Transocean jobbet systematisk for å forebygge storulykker, samt at innretningens beredskapsorganisasjon, -utstyr og -systemer ivaretar beredskapsfunksjoner under vinteroperasjoner. Målet innen arbeidsmiljø var å vurdere om Transocean sine systemer og praksis for oppfølging av arbeidsmiljørisiko ved arbeid i kaldt klima, var i samsvar med krav i regelverket.

Resultat
Det ble identifisert avvik knyttet til:

 • Risikoutsatte grupper
 • Oppfølging av tiltak
 • Trening og sammensetning av beredskapsorganisasjonen
 • Beredskapsplan
 • Brannstasjoner
 • Barrierer

Videre ble det identifisert forbedringspunkt knyttet til:

 • Roller og ansvar
 • Arbeidstakermedvirkning og verneombud
 • Evakueringsveier og sikring av løst utstyr
 • MOB – beredskap
 • Merking og skilting
 • UHF dekning

Transocean har fått frist til 1. april 2016 med å redegjøre for hvordan avvikene og forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064