Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring på Sleipner-komplekset

Ptil førte i perioden 1.- 8.4.2016 tilsyn med Statoil sin styring av barrierer på Sleipner-komplekset (Sleipner A/R/T).


Målet med aktiviteten var å verifisere at Statoil sin styring og oppfølging av barrierer er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Dette innebærer at det er kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv. Vi ønsker å følge opp at Statoil på alle nivå i organisasjonen jobber systematisk for å forebygge storulykker.

Resultat
Det ble identifisert et avvik knyttet til nødavstengingssystemet.

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til forbedring og risikoreduksjon, beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier, risikoidentifikasjon og usikkerhet i risikoanalyser.

Statoil har fått frist til 22.6.2016 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95