Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierestyring i Gina Krog utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet gjennomførte 31.8-17.9 2015 tilsyn med Statoil sitt arbeid innen barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Gina Krog.

Gina Krog er lokalisert 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A-innretningen. Utbyggingsløsningen er en ny stålplattform og et lagerskip for olje med kapasitet på 850 000 fat. Feltet ble påvist i 1974.

Målet med tilsynet var å følge opp at Statoil i samarbeid med DSME og andre involverte etterlever regelverkets krav til risiko- og barrierestyring i et livsløpsperspektiv.

Resultat
Det ble ikke identifisert noen avvik.

Det ble identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Risikomatriser
  • ALARP (As Low As Reasonably Practicable)
  • System og prosess for styring av barrierer
  • Sårbarhetsanalyse
  • Områdeklassifisering og tennkildekontroll

Statoil har fått frist til 7.12.15 for å redegjøre for hvordan forbedringspunktene vil bli håndtert. 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95