Gå til hovedinnhold

Tilsyn med barrierer - Statfjord B

Ptil førte i tiden 2.-4.2.2011 tilsyn med utvalgte tekniske og operasjonelle barrierer i prosessanlegget på Statfjord B. Tilsynet er en del av saksbehandlingen i forbindelse med søknaden om forlenget levetid for Statfjord B.


Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig.

En barriere kan betraktes som en funksjon som forhindrer eller påvirker et konkret hendelses-forløp i en tilsiktet retning ved å begrense skader og/eller tap. Med funksjon menes barrierens oppgave eller rolle – eksempler: hindre lekkasje, hindre spredning.

En av Ptils hovedprioriteringer er ivaretakelse av tekniske og operasjonelle barrierer. Ptil er kjent med at aktørene i varierende grad har implementert krav i regelverket om barrierer i henhold til intensjonen. Svikt og svekkelser i et eller flere barriereelementers ytelse er en gjennomgående årsaksfaktor ved hendelser.

Strategi og prosesser for robustgjøring av barrierer i de ulike faser i et anleggs livssyklus har utviklet seg i forskjellig retning og har forskjellig modenhet. Det er behov for å synliggjøre fellesnevnere og komplementære egenskaper mellom barriereelementenes tilstand og ytelse, drifts- og vedlikeholdsstyring og risikostyring.

Industrien skal kunne beskrive og implementere arbeidsprosesser, og enkeltelementene i disse prosessene, for barrierestyring i et livsløpsperspektiv gjennom å:

Målet med denne aktiviteten var å vurdere hvordan Statoil på Statfjord B sikrer ivaretakelse av et utvalg av disse sentrale forholdene.

Resultat
Tilsynet ble gjennomført som planlagt, med god tilrettelegging av Statoil. Samtalene ble gjennomført på en åpen og god måte, og deltakerne var forberedte, reflekterte og ga et faglig solid og godt inntrykk.

Det ble ikke påvist avvik i forbindelse med tilsynet. Det ble identifisert tre forbedringspunkt knyttet til mangelfull strategi for oppfølging av barrierene, mangelfull beskrivelse av roller og mangelfull oversikt over barrierestatus.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77