Gå til hovedinnhold

Tilsyn med AS Norske Shell – Draugen

Vi har ført tilsyn med Norske Shell og deres styring av tekniske barrierer på Draugen.


I perioden 5. februar til 8. februar 2018 førte vi tilsyn med Norske Shell og selskapets styring av tekniske barrierer på Draugen innenfor fagområdene teknisk sikkerhet og overflatebeskyttelse.

Bakgrunn
I tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) er en av de prioriterte oppgavene i 2018 at Risikoen for storulykker i petroleumssektoren skal reduseres. Vi skal blant annet føre tilsyn med Robusthet ved tekniske og organisatoriske løsninger og risiko for hydrokarbonlekkasjer, og dette tilsynet er forankret i dette.

Mål
Målet med tilsynet var å verifisere hvordan Shell sikrer etterlevelse av myndighetskrav knyttet til tekniske barrierer og vedlikehold av Draugen.

Tilsynet omfattet utvalgte tema innenfor:

 • Organisering, roller og ansvar
 • Styring av barrierer og vedlikehold
 • Drifts- og operasjonsprosedyrer/arbeidsprosesser
 • Planlegging og utføring av arbeid
 • Endrings-/og avvikshåndtering
 • Modifikasjonsprosjekter

Resultat
Det ble identifisert fire avvik knyttet til:

 • Prosessbrann
 • Ytelseskrav
 • Brannvannsystem
 • Varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner

Videre ble det identifisert forbedringspunkter knyttet til:

 • Brannbekjempelse ved hjelp av faste CO2 slokkesystemer
 • Passiv brannbeskyttelse
 • Rapportering og oppfølging av barrierer i vedlikeholdssystem
 • Automatisk brannvannsutløsning ved bekreftet gassdeteksjon

Norske Shell har fått frist til 31. mai 2018 med å redegjøre for hvordan avvik og forbedringspunkt vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77