Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i Aker BP og Statoil (Drift Vest, Troll). Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes muligheter for å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver.


Tilsynene var del av en serie tilsyn med samme tema i seks selskap; to operatørselskap, to entreprenørselskap innenfor ISO-fagene og V&M, samt to boreentreprenører. Hensikten med også å inkludere operatørselskap er å få belyst hovedbedriftsansvaret med hensyn til samordning av verne- og HMS-arbeid på arbeidsplassen.

Tilsynsaktivitetene ble gjennomført ved at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i selskapene svarte skriftlig på flere spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Dette ble fulgt opp med intervjuer hos Ptil 13. og 14. juni 2017.

Hos Aker BP ble det påvist ett avvik fra regelverket angående arbeidsmiljøutvalg. Det ble videre påvist forbedringspunkt angående styrende dokumenter, varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten, opplæring av AMU-medlemmer og verneombud, og nødvendig tid til vernearbeid.

Vi har bedt Aker BP innen 21.8.2017 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Hos Statoil ble det ikke påvist avvik fra regelverket, men vi påviste forbedringspunkt angående bedre opplæring, nødvendig tid til vernearbeid og tidlig nok involvering.

Vi har bedt om tilbakemelding fra Statoil innen 15.8.2017 for hvordan de vurderer forbedringspunktene.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77