Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i Baker Hughes Norge AS (Baker Hughes) og KCA Deutag Drilling Norge AS (KCA Deutag). Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes muligheter for å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver.


Tilsynene var del av en serie tilsyn med samme tema i seks selskap; to operatørselskap, to entreprenørselskap innenfor ISO-fagene og V&M, samt to boreentreprenører. Hensikten med også å inkludere operatørselskap er å få belyst hovedbedriftsansvaret med hensyn til samordning av verne- og HMS-arbeid på arbeidsplassen.

Tilsynsaktivitetene ble gjennomført ved at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i selskapene svarte skriftlig på flere spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Dette ble fulgt opp med intervjuer hos Ptil 23. og 24. mai 2017.

Hos Baker Hughes ble det påvist ett avvik fra regelverket angående tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Vi har bedt Baker Hughes innen 30.6.2017 redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.

Hos KCA Deutag ble det ikke påvist avvik fra regelverket, men ett forbedringspunkt. Dette gjaldt svake elementer i tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning. Vi har bedt KCA Deutag innen 30.6.2017 redegjøre for hvordan forbedringspunktet vil bli håndtert.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77