Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i Kaefer og Wood Group Norge (WGN). Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot verneombudenes og arbeidmiljøutvalgenes muligheter for å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver.


Tilsynet var del av en serie tilsyn med samme tema i seks selskap; to operatørselskap, to entreprenørselskap innenfor ISO-fagene og V&M, samt to boreentreprenører. Hensikten med også å inkludere operatørselskap er å få belyst hovedbedriftsansvaret med hensyn til samordning av verne- og HMS-arbeid på arbeidsplassen.

Tilsynet ble gjennomført ved at arbeidsgiver- og arbeidstakersiden svarte skriftlig på flere spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. Dette ble fulgt opp med intervjuer hos Ptil 25. april 2017.

Det ble ikke påvist avvik fra regelverkskrav i tilsynet hos de to selskapene.

Hos Kaefer ble det imidlertid identifisert forbedringspunkter knyttet til:

  • Styrende dokumenter - beskrivelse av rutiner for verneombudsfunksjonen
  • Opplæring av verneombud
  • Involvering av verneombudene i saker som har betydning for HMS

Hos Wood Group ble det påvist et forbedringspunkt knyttet til styrende dokumenter, med hensyn til beskrivelse av rutine for verneombudenes rolle og ansvar.

Selskapene har fått frist til 1.6.2017 med å redegjøre for hvordan forbedringspunktene blir vurdert.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95