Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap - Goliat FPSO

Ptil førte 17.- 30.8.2010 tilsyn med ivaretakelse av arbeidsmiljø, materialhåndtering og beredskap, inkludert utforming av helikopterdekk, knyttet til prosjektering av Goliat FPSO.


Tilsynet ble gjennomført hos Chicago Bridge & Iron (CB&I) i London 17.- 18.8.2010, samt ved ett intervju hos Ptil 30.8.2010.

Tilsynet var rettet mot ivaretakelse av arbeidsmiljømessige forhold, materialhåndtering og beredskap i utbyggingsprosjektet. Med utgangspunkt i at Goliat FPSO skal plasseres i Barentshavet, ble det spesielt fulgt opp hvordan de ulike aktørene ivaretar forhold knyttet til vinterisering i sin oppfølging.

Mål
Målsetningen var å verifisere at prosjektering skjer i samsvar med regelverkets bestemmelser, slik at forhold innen nevnte fagområder blir tilfredsstillende ivaretatt. Videre var målet med aktiviteten å undersøke om de ulike aktørene har forståelse for regelverkskrav, og om aktørene har etablert hensiktsmessige styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljøforhold, materialhåndtering og beredskap. En viktig del av tilsynet var også å verifisere at Eni legger til rette for gode prosesser for reell arbeidstakermedvirkning.

Resultat
Det ble identifisert tre avvik og et forbedringspunkt i tilsynet.

Avvik:

  • Mangelfull styring og oppfølging av arbeidsmiljø i prosjektet.
  • Mangelfull erfaring og kompetanse innenfor norsk regelverk, NORSOK-standarder og arbeidsmiljø i prosjekter
  • Mangelfull arbeidstakermedvirkning i prosjektet

Forbedringspunkt:

  • Uklarheter knyttet til styring og oppfølging.


Det var verken etablert krav til arbeidsmiljø, arbeidsmiljøprogram eller plan for arbeidstakermedvirkning for denne prosjektfasen til tross for at flere arbeidsmiljøanalyser skal være gjennomført innen 15.10.2010. Det er viktig at slike dokumenter etableres tidlig i prosjektet for å sikre at krav blir ivaretatt, studier blir gjennomført og relevante arbeidstakere deltar på aktuelle aktiviteter.

Hyundai Heavy Industries (HHI) har inngått kontrakt med Eni om prosjektering og bygging av Goliat FPSO. HHI har lite kompetanse knyttet til bruk av norsk regelverk og NORSOK-standarder og har inngått kontrakt med CB&I, der en del medarbeidere har tidligere erfaring med norsk regelverk og NORSOK-standarder. Den 15.10.2010 flytter prosjektet til HHI i Ulsan, Korea. Det var uklart hvor mange fra prosjekteringsteamet som vil følge prosjektet videre til Ulsan. Dette kan medføre en mangelfull kompetanse og kontinuitet mellom prosjektfasene.

Det var mangelfull erfaring og kunnskap knyttet til utfordringer med kaldt klima i denne prosjektfasen. Eni har tidligere gjennomført en del studier knyttet til mulige utfordringer relatert til kaldt klima. Det er uklart for oss hvorvidt alle funn fra disse er tatt videre i designet og om utfordringer knyttet til kaldt klima adresseres systematisk i tilstrekkelig grad i denne og kommende prosjektfaser.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77