Gå til hovedinnhold

Tilsyn med arbeidsmiljø, logistikk, vedlikeholdsstyring og elektriske anlegg og sikkerhetssystemer - Haven

Ptil førte i perioden 1.3 – 2.3.2011 tilsyn med den oppjekkbare hotellinnretningen Haven, mens denne lå ved kai ved Nymos lokaler i Eydehavn. Aktiviteten dekket fagområdene arbeidsmiljø, logistikk, vedlikeholdsstyring og elektriske anlegg og sikkerhetssystemer.


Tilsynet inngår som ledd i Ptils behandling av søknaden fra OSM Offshore AS (OSM) om samsvarsuttalelse (SUT) for Haven.

Mål
Målet med tilsynet var å følge opp kvalitet på gjennomførte samsvarsmålinger av tekniske forhold og gjennom tilsyn innen enkelte utvalgte områder påse at innretningen er bygget i samsvar med gjeldende krav i petroleumsregelverket.

Resultat

Arbeidsmiljø
På grunn av manglende ferdigstillelse av innretningen gjenstår det ennå mye arbeid med å sluttverifisere de enkelte arbeidsmiljøforhold opp mot gjeldende kravgrunnlag.

Tilsynet avdekket avvik knyttet til vanskelig materialtransport i en rekke områder i og utenfor boligkvarteret. I hovedsak skyldes dette høye dørterskler som vanskeliggjorde transport med traller.

Det kunne ikke fremvises klare krav til informasjonsfremvisning på skjermer i kontrollrom. Enkelte skjermbilder var vanskelige å lese grunnet uheldig fargebruk. Kontrollrommene manglet regulerbar belysning slik regelverket krever.

Det gjenstod å gjennomføre MMI-verifikasjoner i kontrollrom. Det ble avdekket en rekke leidere uten selvlukkende porter og atkomstveier tilfredsstilte flere steder ikke krav til nødvendig bredde og høyde.

Rekreasjonsområde for røykere var plassert i direkte tilknytning til det røykfrie rekreasjonsområdet. Røyk kan dermed trenge inn i røykfrie soner.

Det ble avdekket uheldige forhold knyttet til utforming av enkelte områder med tanke å hindre at arbeidstaker utsettes for helsefarlig kjemisk eksponering. 

Logistikk
Det ble under tilsynet for logistikk, som omhandler materialhåndtering, løfteinnretninger, løfteutstyr og sikker bruk av denne type utstyr, avdekket avvik og forbedringspunkter i forhold til regelverket. Forholdene er hovedsakelig knyttet til manglende ferdigstillelse av tilrettelegging for sikker materialhåndtering.

Materialhåndteringsstudiet pågår fremdeles og det er ennå ikke bestemt hvordan all materialhåndtering skal gjennomføres. Det gjenstår å identifisere og evaluere behov og løsninger, gjennomføre design, fabrikasjon og installasjon. Tidsplan for ferdigstillelse var ikke tilgjengelig.

Observasjoner er også knyttet til mangler ved utforming av laste- og lagerområder for proviant og helifuel, og materialhånderting ved bruk av knekkbomkran installert på toppen av kontormodul.

Heller ikke utarbeidelse av oversikt over faste løfterpunkter, løfteutstyr og løfteinnretninger og status på sertifisering av dette, med unntak av pidestallkranen, var påbegynt.

Vedlikeholdsstyring
Tilsynet ble utført i form av verifikasjoner, stikkprøvekontroller, på innretningen og på lager, gjennomgang av selskapets styrende dokumenter og prosedyrer i tillegg til samtaler med involvert personell.

Forhold knyttet til opplæring/ kjennskap til vedlikeholdsstyringssystemet STAR og historikk til igangsatt utstyr ble også verifisert uten at vi hadde kommentarer til dette.

Det ble under tilsynet funnet flere avvik fra regelverkets krav i tillegg til avvik fra selskapets egne styrende dokumenter og prosedyrer. Dette gjelder særlig innen området preservering.

Elektriske koblingsbokser sto åpne og var eksponert for slipestøv samtidig som det pågikk monteringsarbeid tett opp til dette utstyret. En del av disse koblingsboksene var spenningssatt. Sannsynligheten for kortslutning og derpå følgende brann kan være stor i slike situasjoner.

I tillegg avdekket vi at tidligere påpekte forhold fra annen tilsynsaktivitet fra Ptils side ikke var gjennomført som beskrevet i tilbakemeldingen fra selskapet, ref pkt 5.4.3 i brev av 13.11.2009.

Som nevnt under oppsummeringsmøtet vil mangelfull preservering også kunne få store økonomiske konsekvenser ved at nytt utstyr som ikke er tatt i bruk, må byttes ut før dette er tatt i bruk. I tillegg vil prosjektet kunne bli forsinket og planlagt bruk av innretningen vil kunne bli forsinket i henhold til fastsatte planer.

Når det gjelder andre forhold vedrørende vedlikeholdsstyring ser vi at det fortsatt gjenstår en del arbeid bla med merking og innlasting av vedlikeholdsdata i STAR.

Under tilsynet ble det også observert at en del utstyr var installert og fremsto som lite vedlikeholdsvennlig.

Elektro- og sikkerhetssystemer
Siste året var det gjennomført en del analyser og beregninger som hadde resultert i at deler av de elektriske systemene var modifisert, noe som antas å ha bidratt positivt til å gi mer robuste løsninger. Den fagmessige kvaliteten på en del av de elektriske arbeidene, som var utført før innretningen kom til Norge, var lite tilfredsstillende. Det var derfor satt i gang arbeid for å rette opp noen av disse svakhetene.

Ved verifikasjoner av noen av designdokumentene ble det avdekket at kravene ikke var ivaretatt på alle områder. Det kan her spesielt nevnes system for brannslokking på helikopterdekk og tilhørende tankanlegg for helikopterdrivstoff.
Når det gjelder branndeteksjon i maskinrom og filosofi for nedstengning av nødgenerator, ble det funnet svakheter som krever nærmere utredning.

Det pågikk en del arbeid om bord for å ferdigstille systemene, men lite utstyr var foreløpig uttestet. Utarbeiding av prosedyrer for ”commissioning” pågikk. Verifiserte prosedyrer viste mangler med hensyn til uttesting av ytelseskrav for enkelte systemer.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77