Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker Solutions egen oppfølging

Ptil har ført tilsyn med hvordan Aker Solutions ivaretar krav til egen oppfølging.


Gjennom denne tilsynsaktiviteten ønsket Ptil å følge opp at Aker Solutions planlegging, gjennomføring og forbedring av egne oppfølgingsaktiviteter er i samsvar med krav i regelverket.

Tilsynsaktiviteten er knyttet til Ptils hovedprioritering "Ledelsesansvar", som blant annet omfatter tilsyn med hvordan ledelsen i selskapene arbeider for å holde oversikt over egen virksomhet. 

Aktiviteten inngår i en tilsynsserie som ble igangsatt i 2013, og som har som mål å vurdere flere selskapers prosesser og systemer for egen oppfølging.

Resultat
Det ble ikke påvist avvik fra krav i regelverket under dette tilsynet.

Det ble identifisert et forbedringspunkt knyttet til arbeidstakermedvirkning.

Aker Solutions har fått frist til 6.november 2015 for å redegjøre for hvordan forbedringspunkt vil bli håndtert.

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95