Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Aker BP - Alvheim

Vi har ført tilsyn med Aker BPs styring av risikoforhold knyttet til integrasjonsprosessen, arbeidsmiljørisiko og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Alvheimfeltet.


I perioden 23. august til 7. september 2017 førte vi tilsyn med Aker BP, for å verifisere at Aker BPs styring av endringsprosesser og arbeidsmiljørisiko samt tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning er i samsvar med regelverkets krav.

Resultat
Tilsynet viste at endringer som følge av integrasjonsprosessen i Aker BP foreløpig har hatt begrenset påvirkning på Alvheim FPSO, men integrasjonen har medført nye prosedyrer som det kunne være utfordrende å orientere seg i. Det var etablert ulike arenaer i Alvheim driftsorganisasjon hvor HMS-forhold diskuteres og der vernetjenesten også deltok.

Vi fikk inntrykk av at både ledelse og vernetjenesten har hatt fokus på å forbedre arbeidstakermedvirkningen.

Tilsynet identifiserte fem avvik og ett forbedringspunkt. Avvikene gjaldt styring av arbeidsmiljø, arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, hørselsskadelig støy, benzeneksponering og informasjon og opplæring i arbeidsmiljøforhold. Forbedringspunktet var relatert til arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere.

Vi har bedt Aker BP innen 1. desember 2017 gjøre rede for hvordan avvikene vil bli håndtert. 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77