Gå til hovedinnhold

Storulykketilsyn 2015

Petroleumstilsynet (Ptil) og fire andre tilsynsmyndigheter gjennomfører i år tilsyn med hvordan norske virksomheter underlagt storulykkeforskriften ivaretar det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som forskriften krever.


Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder, er omfattet av storulykkeforskriften.

Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.

De åtte landanleggene under Ptils myndighetsområde er underlagt storulykkeforskriften.

Storulykkeforskriften stiller krav om at virksomhetene skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.

Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Sjekker utvalgte områder
I årets tilsyn med storulykkevirksomhetene sjekker de fem tilsynsmyndighetene ut hvordan noen utvalgte områder er ivaretatt i virksomhetens systematiske arbeid. Myndighetene vil også se på hvordan dette arbeidet er forstått og fulgt opp i ulike nivåer i virksomhetens organisasjon.

Myndighetene fokuserer på forskjellige områder, avhengig av hva som er viktig å følge opp hos den enkelte virksomhet. Eksempler på aktuelle områder er:

Dersom for eksempel virksomhetens oppfølging av vedlikehold blir valgt som tema, vil det sjekkes ut hvordan dette planlegges, gjennomføres, registreres, følges opp, evalueres og forbedres.

Følger opp tidligere forhold
I tillegg til vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp

Spørsmål kan rettes til:

Petroleumstilsynet: 51 87 32 00 (kontaktperson: Arne Johan Thorsen)

Arbeidstilsynet: 815 48 222 (kontaktperson: Ingar Andersen)

DSB: 33 41 25 00 (kontaktperson: Ragnhild Gjøstein Larsen)

Miljødirektoratet: 03400 (kontaktperson: Lars Drolshammer)

NSO: 90 100 333 (kontaktperson: Bjørn Egil Jacobsen)