Gå til hovedinnhold

Samtykke til forlenga levetid av Valhall WP

BP har fått samtykke til forlenga levetid av Valhall WP fram til 31. desember 2028.


BP er operatør på Valhall, som er eit oljefelt som ligg i den sørlege delen av Nordsjøen på 70 meters havdjup.

Samtykke til forlenga levetid føreset at operatøren har forvissa seg om at innretningar, røyrleidningar og utstyr er i slik tilstand at dei heile tida kan opererast sikkert og i samsvar med krava i regelverket.

Ptil finn at BP har gjennomført de naudsynte vurderingar og undersøkingar for å forvisse seg om dette.

Ptil har nå gitt BP samtykke slik det vart søkt om.