Gå til hovedinnhold

Rapport og oppfølging etter tilsyn med E.on Ruhrgas Norge (ERN) sin planlegging av boreoperasjon

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført tilsyn med E.on Ruhrgas Norge (ERN) sin planlegging av boring av brønn 31/8-1 i utvinningstillatelse 416 med Borgland Dolphin. Rapporten inneholder avvik som er av en slik karakter at Ptil stiller spørsmål ved selskapets styring av helse, miljø og sikkerhet i forberedelsene til denne leteaktiviteten.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil prioriterer å føre tilsyn med nye aktører og deres første boreoperasjon på norsk sokkel med målsetning om å vurdere aktørenes styring av HMS i forhold til organisasjon og styringssystem, samt teknisk og operasjonell kapasitet og kompetanse.

ERN deltar i et konsortium sammen med andre selskaper for bruk av Borgland Dolphin. Disse selskapene har samarbeidet om rigginntak med revisjoner og verifikasjoner.

I varselet om tilsyn, som ble gjennomført 16. mai i selskapets lokaler i Stavanger, skisserte Ptil en agenda for tilsynet, og selskapet ga sine presentasjoner i henhold til den. Under tilsynet ble verifikasjoner av selskapets aktiviteter i forhold til sine styringssystem sentrale tema.

Mål
Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet i planlegging og gjennomføring av boreoperasjonen i den nordlige delen av Nordsjøen med Borgland Dolphin.

Resultat
I tilsynet ble det avdekket at ERN hadde mangelfull styring av aktiviteter knyttet til forberedelser av boreoperasjonen. Avvikene gir grunn til å stille spørsmål ved om planleggingen av den kommende boreoperasjonen har vært forsvarlig.

De identifiserte avvikene er:

  • Det var mangelfull bruk av styringssystemet i planleggingen av boreoperasjonen.
  • Aktiviteter i revisjonsplan for 2010 var ikke gjennomført, og aktiviteter for 2011/Q1 var ikke gjennomført i henhold til plan.
  • Selskapet kunne under tilsynet ikke dokumentere eller redegjøre for hvordan avvik ved rigginntak var behandlet.
  • Selskapet demonstrerte manglende kjennskap til status på revisjoner og verifikasjoner for å ta i bruk Borgland Dolphin.

Ptils oppfølging
Avvikene som ble identifisert er relatert til grunnleggende forutsetninger for å ivareta rollen som operatør på norsk sokkel gjennom å etablere og bruke et styringssystem i sin virksomhet.

Dette er krav som også er grunnleggende for rettighetshaverrollen, en oppgave som selskapet ble tildelt allerede i 2003. ERN ble kvalifisert som operatør i 2006, og har således hatt god tid på å utvikle organisasjon og styringssystem for aktuelle operatøroppgaver.

Ptil har gjennom tilsynet registrert motstridende uttalelser fra selskapets side vedrørende bruk av deres styringssystem under planlegging av brønn 31/8-1. Vi kan ikke se at den usikkerhet som dette medfører har blitt eliminert gjennom den påfølgende kommunikasjon med ERN.

I et brev sendt 1. juni 2011 (se lenke i høyre spalte) har vi derfor bedt om at selskapet foretar en ny og helhetlig gjennomgang av sin etterlevelse av styringssystemet i planprosessen for denne boreoperasjonen.

I tillegg til at rapport og konklusjonen oversendes Ptil, ber vi om at de andre lisensdeltakerne blir involvert i dette arbeidet.

,
E-post: |