Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med styring av kapasitet og kompetanse – Gullfaks B

Ptil gjennomførte i perioden 26.4.–7.5.2010 en tilsynsaktivitet rettet mot Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av kapasitet og kompetanse innenfor områdene beredskap og kontrollrom og i grenseflaten mellom Statoil og boreentreprenør Seawell.


Bakgrunn for tilsynsaktiviteten er at Statoil innfører ny driftsmodell som innebærer flytting av personell, innføring av nye arbeidsprosesser og nye roller og oppgaver. Tilsynsaktiviteten er forankret i Petroleumstilsynets hovedprioritering om at ledelsen på alle nivå i næringen skal arbeide for å redusere storulykkesrisiko, og sørge for at dette arbeidet gjøres på en helhetlig måte.

Petroleumstilsynet gjennomførte høsten 2009 en tilsvarende tilsynsaktivitet mot Statoil Snorre A, inklusive styring av kapasitet og kompetanse i grenseflaten mellom operatør og entreprenør. I tilsynet i 2009 ble det påvist avvik og forbedringspunkt i Statoils styring av kapasitet og kompetanse.

Mål
Målet med oppgaven er å verifisere Statoils styring av kapasitet og kompetanse innen de ovennevnte områder.

Tema for tilsynsaktiviteten var hvordan Statoil

 • Sikrer tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i egen organisasjon, inkl samhandling (FFO, OFS, Anleggsintegritet etc)
 • Sikrer at personell får opplæring i nye roller og oppgaver, ny driftsmodell samt stedsspesifikke forhold i henhold til krav
 • Sikrer tilstrekkelig kapasitet på innretningen innen ulike fagområder i forbindelse med flytteprosessen
 • Påser tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos entreprenører selskapet har kontrakter med
 • Kartlegger og identifiserer behov for opplæring og trening og sikrer og påser at eget og entreprenørs personell har tilstrekkelig trening og opplæring i stedsspesifikke forhold der de utfører sitt arbeid
 • Påser og sikrer tilstrekkelig opplæring og etterlevelse av APOS hos egne og entreprenørs ansatte.
 • Verifiserer kapasitet og kompetanse internt og hos entreprenør.


Resultat
Gjennom tilsynsaktiviteten har vi avdekket at Statoil i noen tilfeller har mangler og utfordringer med styring av kapasitet og kompetanse på Gullfaks B. Det samme gjelder Statoils oppfølging av kompetansen hos Seawell.

Avvik

Vi har identifisert følgende avvik fra regelverket:

 • Mangelfull sikring av kapasitet og kompetanse til å ivareta beredskapsfunksjoner
 • Mangelfull kjennskap til beredskapsplan og områdeberedskapsplan
 • Mangler ved merking av rømningsveier
 • Mangler ved styring av regelverkskompetanse

Forbedringspunkt

Vi har identifisert følgende forbedringspunkt:

 • Mangelfull styring av HMS-kompetanse i egen organisasjon
 • Mangelfull gjennomføring av påseplikt
 • Mangler ved ivaretakelse av funksjoner innen overvåking, kontroll og beredskap
 • Mangler ved sikring av kjennskap til viktige dokumenter
 • Mangelfull styring av kapasitet med hensyn til ledere og fagpersonell
 • Mangler ved innføring av nytt styringssystem

Det er vår konklusjon at summen av våre observasjoner viser enkelte mangler ved styring av kapasitet og kompetanse på Gullfaks B innen håndtering av fare- og ulykkessituasjoner, overvåking og kontroll.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77