Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med styring av brønnopprensking og brønntesting på norsk sokkel

Ptil førte i første og andre kvartal 2014 tilsyn med styring av brønnopprensking og brønntesting på norsk sokkel. Aktiviteten var rettet mot styring, planlegging og gjennomføring av brønnopprensking og brønntesting på faste innretninger samt produksjonstesting på flyttbare innretninger.


Tilsynsaktiviteten ble gjennomført som en møteserie med tre entreprenørselskap som driver denne typen operasjoner og tre operatørselskap som de har kontrakt med.

  • Brønnopprensking er en aktivitet som utføres på produserende brønner hvor hydrokarboner og annen væske bringes til overflaten gjennom permanent installert utstyr for å rense brønn og perforeringer før brønnen settes tilbake i produksjon.
  • Brønntesting er en aktivitet som utføres på letebrønner hvor hydrokarboner bringes til overflaten og behandles i permanent eller midlertidig installert utstyr om bord for å teste ut brønnens produksjonsegenskaper.

Ofte utføres brønntesting på flyttbare innretninger med midlertidig installert utstyr, av personell som kun i kortere perioder befinner seg på disse innretningene.

Brønntesting av letebrønner er en aktivitet som inneholder risikoelementer med potensial til å kunne utvikle seg til en storulykke.

Regelverket har krav til brønnkontroll og til funksjonen av både det permanente og midlertidige utstyret samt kompetansen til det involverte personellet. I tillegg er det i veiledningene til forskriftene anbefalt bruk av anerkjente normer for å oppfylle kravene.

Mål
Tilsynet skulle spesielt se på styringen og ledelsen av planleggingen og gjennomføringen av brønnopprensking og brønntesting, deriblant risikovurderingene i et storulykkeperspektiv. Videre skulle en se på hvordan samhandlingen mellom de forskjellige selskapenes representanter fungerte og hvordan ansvar og kommunikasjon for de som deltok i aktiviteten ble organisert.

I tillegg så en på roller og ansvar under operasjonen, samt på hvordan entreprenører og underleverandører ble kvalifisert og styrt av operatørselskapet. Videre så en på hvordan operatøren oppfylte påseplikten i denne sammenhengen.

Resultat
Det kom klart frem under tilsynet at samarbeidet mellom operatørselskap, boreentreprenører og testeselskap fungerte godt.

Ikke alle operatørselskap hadde tilstrekkelig kompetanse til å detaljplanlegge aktivitetene, men de hadde nødvendig bestillerkompetanse og hentet derfor inn nødvendig kompetanse fra entreprenørselskapene. Det fremkom i møteserien at operatørselskapene hadde god kontroll over planlegging og gjennomføring av aktivitetene.

Tilsynsaktiviteten viste også at testeselskapene foretok en egen kvalitetssjekk av aktiviteten. Det kom ellers frem under tilsynsaktiviteten at alvorlige hendelser forekommer relativt sjeldent. De hendelser som har skjedd, har ført til at det har blitt iverksatt preventive tiltak for å hindre lignende hendelser i fremtiden.

Observasjoner
Det ble ikke identifisert avvik under tilsynsaktiviteten. Fem forbedringspunkter ble identifisert.

 

Avvik: Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt: Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77