Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med styring av beredskap på Snorre B

Ptil førte i perioden 11. – 24. september 2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) rettet mot selskapets styring av beredskap på Snorre B-innretningen.


En av Ptils hovedprioriteringer i 2014 er knyttet til oppfølging av ledelse og storulykkesrisiko og barrierer. I dette ligger det at operatøren innen beredskap skal ha etablert barrierer, satt ytelseskrav til disse og ha oppfølging av dem i et livsløpsperspektiv.

Sikkerhetskritiske barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt som mulig, og at den restrisikoen som en så må forholde seg til håndteres på en god måte ved en godt planlagt beredskap og en robust beredskapsorganisasjon.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å få en oversikt over prosesser og systemer som bidrar til å sikre en helhetlig styring med beredskap på Snorre B. Tilsynet rettet seg mot prosesser som sikrer ivaretakelse av antakelser, forutsetninger, begrensninger og anbefalinger i beredskapsanalysen for Snorre B, og at disse blir kommunisert ut til beredskapsorganisasjonen.

Tilsynet omfattet følgende tema:

  • Risikoanalyse, herunder forutsetning og antakelser
  • Beredskapsanalyse
  • Måling/verifisering/vurdering av innretningsspesifikke ytelseskrav
  • Kontinuerlig forbedring
  • Organisering av beredskap om bord
  • Trening og øvelse
  • Styring og ledelse av beredskap om bord

Resultat
Hovedinntrykket er at beredskapen blir tilfredsstillende ivaretatt på Snorre B. Beredskapsorganisasjonen fremstod som robust.

Det ble identifisert ett avvik knyttet til trening av innsatslag. Det ble i tillegg identifisert forbedringspunkt knyttet til uanmeldte øvelser, samtrening av personell i beredskapsorganisasjonen, plassering av brannbekjempelsesutstyr og plassering av utstyrsskap for helikopterdekklag.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77