Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med samtidig drift og modifikasjon - Troll A

Ptil har ført tilsyn med styring av risiko, helse, sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap i forbindelse med samtidig drift og modifikasjon på Troll A.


Tilsynet ble gjennomført med møter, intervjuer og verifikasjon 23.4. og 23.8 – 26.8.2010.

Bakgrunn
Statoil er i ferd med å installere nye boligmoduler på Troll A samtidig som innretningen er i full drift.

Tilsynet er knyttet til Ptils hovedprioritering ledelse og storulykkesrisiko. En rekke granskinger av hendelser og tilsynsaktiviteter de siste par årene har blant annet vist mangelfull planlegging og HMS- og risikokommunikasjon hos entreprenør og operatør, hastverk og mangelfull ledelse.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp Statoils styring av risiko, sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og beredskap i en fase med samtidig drift og prosjektarbeid om bord. Det ble sett på styring i grenseflaten mellom prosjekt og daglig drift, og mellom operatør og entreprenør, styring av kapasitet og kompetanse, bruk av nattarbeid og overtid samt tilkomst og beredskap.

Tilsyn med materialhåndtering og løfteoperasjoner ble gjennomført som en egen aktivitet og det vil bli laget en separat rapport fra den delen av tilsynet.

Resultat
Ptil fikk inntrykk av et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom ledelsen på innretningen og ledelsen i prosjektet. Det syntes også som det var god oppfølging av de enkelte arbeidslag og de enkelte arbeidstakerne når det gjaldt informasjon om ivaretakelse av helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i prosjektaktivitetene på innretningen.

Imidlertid ble det registrert mangelfull systematikk i den helhetlige styringen av risiko for helse-, og arbeidsmiljøbelastninger. Sentrale analyser gjennomført i forkant av aktivitetene hadde ikke avdekket ellers kjente tfordringer knyttet til gjennomføring av enkelte typer arbeidsoperasjoner. Dette har resultert i at Statoil må ta i bruk kompenserende tiltak i stedet for å legge til rettearbeidsforholdene for å sikre at arbeidstakerne ikke blir utsatt for arbeidsmiljø- eller helserelatert risiko. Vi ser heller ikke klart hvordan Statoil bruker styringsverktøyene selskapet har presentert for Ptil til å få fram målbare resultater og dermed læring og forbedringer.

Det ble også registrert uklarhet rundt ansvarsforhold med hensyn til planlegging, koordinering og oppfølging ved etablering av midlertidige rømningsveier i uteområdene, samt mangelfull informasjon om muligheten for å bryte enkelte sperrebånd ved en evakueringssituasjon.

Ptil har behandlet konsekvensvurderingen av nattarbeid i tilknytning til prosjektet som en egen sak, ref brev av 16.7.2010 der det blant annet ble gitt pålegg om å foreta en vurdering av om nattarbeidet på Troll A er i overensstemmelse med rammeforskriftens § 53 om nattarbeid, og derpå følgende korrespondanse.

Les mer: Pålegg til Statoil – samtidig drift og modifikasjon på Troll A

Avvik
Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Forbedringspunkter
Det ble identifisert to forbedringspunkt, knyttet til:

  • Mangelfull systematikk i styring av risiko for helse- og arbeidsmiljøbelastninger
  • Uklare ansvarsforhold ved etablering av midlertidige rømningsveier

 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77