Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med naturdatainnsamling på Troll A

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte sammen med Meteorologisk Institutt (Met.no) tilsyn med naturdatainnsamling på Troll A i tidsrommet 13.-15.4.2010. Det ble ikke påvist avvik fra regelverket.


Aktiviteten startet med et innledende møte på innretningen hvor hensikten med tilsynet ble gjennomgått. Vi fikk også en omvisning på innretningen som omfattet instrumentene som nyttes til naturdatainnsamling. Før avreise ble det gitt en oppsummering av tilsynet.

Utstyr og systemer for innsamling av naturdata, rutiner for rapportering og bruk samt at vedlikeholdsrutiner ble gjennomgått i forbindelse med tilsynsaktiviteten.

Bakgrunn
Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er at kvaliteten på innsamling av naturdata fra Troll A er av stor betydning for flyvær- og flysikringstjenesten til havs, væravhengige operasjoner i virksomheten, forsyningstjenesten og også for samfunnet for øvrig som underlag til Met.no sin nasjonale værdatabase.

For å oppnå tilstrekkelig grad av nøyaktighet på målingene, er det nødvendig dokumentere at de tilgjengelige verdiene har en nøyaktighet som ligger innenfor regelverkets krav.

Mål
Formålet med tilsynsaktiviteten var å gå gjennom relevante rutiner for å utføre, vedlikeholde og rapportere innsamling av naturdata, og å vurdere den tekniske standarden på system og utstyr på Troll A, jamfør regelverkskrav fastsatt i rammeforskriften § 25 om krav til innsamling av naturdata, opplysningspliktforskriften § 4b) om krav til oppbevaring og kassering av data og innretningsforskriften § 16 om instrumentering for overvåking og registrering med veiledninger og henvisning tilNORSOK-standard N-002.

Regelverkskravene omfatter også METAR (Meteorological Aerodrom Reports) observasjoner.

Resultat
Det ble ikke påvist avvik fra regelverket. Målekontrollen avdekket ingen avvik fra anbefalt standard NORSOK N-002 for måleresultater utover toleransegrensene mellom operatørens måleinstrumenter og kontrollinstrumentene og Met.no sine reisenormaler.

Som følge av nytt krav fra Luftfartstilsynet, ”2008-01-28 nr 81 ”Forskrift om flyværtjeneste (BSL G 7-1)”, har Statoil forpliktet seg til å oppdatere sin værstasjon på Troll A for å kunne tilfredsstille krav til offisiell METAR.

Ferdigstilling av METAR-prosjektet vil pågå fram til juni 2010. Dette krever en viss oppgradering av utstyr og software for å møte forskriftens krav for å kunne sende Metar. I prosjektperioden vil nytt utstyr og software bli prøvet ut parallelt med eksisterende utstyr som også inngår som en del av utstyrspakken.

I perioden hvor prosjektet prøver ut bruk av nytt og eksisterende utstyr vil en måtte regne med noen feil i rapporterte data. Prosjektet medfører også endring av gjeldende prosedyrer for bruk og vedlikehold.

Alt meteorologisk utstyr var underlagt gjeldende kontrollrutiner for Troll A. Vedlikeholdssystemet for utstyret er en del av SAP.

Både program for vedlikeholdsstyring og oversikt over utført vedlikehold finnes i SAP, og er sporbart. Vedlikeholdet utføres av det tekniske personellet om bord på Troll A.

,
E-post: |