Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med Esso Norge - bio-etanolprosjektet

Ptil førte 14. september tilsyn med Esso Norge AS som operatør for raffineriet på Slagentangen. Tilsynet var rettet mot gjennomføring av bio-etanolprosjektet og operatørens påseplikt og kvalitet i alle leverandørledd.


Bio-etanolprosjektet er ferdig med prosjekteringen. Grunnarbeidet for etanoltanken er nettopp kommet i gang mens tildeling av kontrakter ikke er klar. Tilsynsaktiviteten er derfor rettet mot prosjekteringsfasen og system for oppfølging i de neste fasene.

Les mer: Samtykke til utføring av Bio-etanol prosjektet på Slagentangen

Bakgrunn
Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene innen petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Tilsynet er hjemlet i midlertidig forskrift § 4. andre ledd: ”Den som eier eller driver petroleumsanlegg eller rørledningssystemer som nevnt i første ledd skal påse at alle som utfører arbeid for seg, enten personlig ved ansatte, ved entreprenører eller underentreprenører, etterlever krav som gitt i sikkerhets- og arbeidsmiljølovgivningen”.

Kvalitetsavvik på leveranser av rørdeler i bransjen generelt, store ventiler og lekkasjer som følge av mangelfull tiltrekking av flenskoblinger viser at operatørselskaper og næringen har hatt mangelfull kvalitetsoppfølging.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten er å se til at prosjektet blir styrt og gjennomført i henhold til regelverket. Videre er målsettingen å verifisere operatøren sitt system for oppfølging av entreprenører og underleverandører.

Resultat
Prosjektet ble gjennomgått med beskrivelse av løsninger, bruk av styrende dokument og spesifikasjoner og involvering av ExxonMobil-ekspertise. Videre beskrivelse av egen og prosjekteringskontraktors oppfølging og bruk av styrende dokument og inspeksjon og testplaner.

System for godkjenning av leverandør, oppfølging og mottakskontroll, fabrikasjon, montasje, sveising, kvalitetskontroll og klargjøring for drift ble beskrevet. Prosjektet gjennomføres med fast ansatte fra fagavdelinger og drift på Slagentangen. Jacobs Engineering utfører prosjektering samt deler av innkjøp under kontroll av faste Essoansatte.

Intervjuer ble gjennomført med personell fra prosjekt, basis, inspeksjon og mottakskontroll og drift. Det er høy fokus på leverandøroppfølging og system for godkjenning av leverandører for å sikre kvalitet i alle ledd.

Avvik
Det ble ikke identifisert noen avvik i forhold til regelverket

Forbedringspunkter
Det ble ikke identifisert noen forbedringspunkt.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77