Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med barrierestyring på Sleipner A, T og R

Ptil gjennomførte i perioden 21.3 – 8.4.2011 tilsyn med Sleipner A, T og R innretningene. I tilsynet ble det fulgt opp hvordan Statoil ivaretar og sikrer etterlevelse av krav til styring av barrierer.


Mål
Målsetningen med tilsynsaktiviteten er å vurdere Statoils planlegging, gjennomføring og oppfølging av virksomheten på Sleipner i forhold til relevante krav i regelverket.

Resultat
En av Ptils hovedprioriteringer er ivaretakelse av barrierer. Vi er gjennom vårt arbeid kjent med at aktørene i varierende grad har implementert krav i regelverket om barrierer i henhold til intensjonen. Svikt og svekkelser i et eller flere barriere­elementers ytelse er en gjennomgående årsaksfaktor ved hendelser. Strategi og prosesser for robustgjøring av barrierer i de ulike faser i et anleggs livssyklus har utviklet seg i forskjellig retning og har forskjellig modenhet. Vi ser behov for å synliggjøre fellesnevnere og komplementære egenskaper mellom barriereelementenes tilstand og ytelse, drifts- og vedlikeholdsstyring og risikostyring.

Tilsynsaktiviteten avdekket avvik fra krav i regelverket knyttet til:
- testing av sikkerhetskritiske ventiler
- identifisering og oppfølging av barriereelementer
- brannskille i brannpumperom
- evakuering
- oppfølging av forutsetninger i risikoanalyser
- barrierer og barriereelementer

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064