Gå til hovedinnhold

Rapport etter tilsyn med arbeidsmiljø og materialhåndtering på Skarv

I perioden 6. – 7.4.2011 førte vi tilsyn med arbeidsmiljø og materialhåndtering på innretningen Skarv på Stord. Tilsynet påviste flere avvik fra regelverket.


Tilsynet, som ble gjennomført om bord på Skarv FPSO ved Aker Stord verft, var en oppfølging av tidligere tilsyn gjennomført i tidsrommet 1- 4.6.2010 med ivaretakelse av materialhåndtering og arbeidsmiljø i Skarvprosjektet.

Bakgrunn
Tilsynet er knyttet opp mot behandling av samtykkesøknaden for bruk av innretningen på norsk sokkel.

Videre inngår tilsynet som et ledd i vår målsetning om å legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Mål
Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp at BP bygger Skarv FPSO i henhold til regelverkets krav innenfor arbeidsmiljø og materialhåndtering i petroleumsvirksomheten.

I denne sammenhengen ble det blant annet fokusert på oppfølging av observasjoner beskrevet i tilsynsrapporter fra tidligere ovennevnte Ptil tilsyn og BP Norge sin prosess for ferdigstillelse av Skarv FPSO for å møte regelverkskravene innenfor disse områdene.

Resultat

Arbeidsmiljø
Det ble identifisert avvik knyttet til informasjonspresentasjon i CCR, arbeidsplass for rengjøring, rensing og avfetting av anleggsdeler, ventilasjon i sveiseverksted, ergonomiske forhold i vaskeriet, vanskelig ferdsel og materialhåndtering med traller og skjermarbeidsplass i elektrikerverkstedet.

Det ble videre identifisert forbedringspunkter knyttet til oppbevaring av kjemikalier og tiltak for å redusere risikoen for helseskader i forbindelse med bruk av kjemikalier, oppbevaringsplass for personlig verneutstyr og tilkomst for enkelte ventilratt.

Det vises til rapportens kap. 5.1 og 5.2.

Materialhåndtering
Det ble observert at mange av de forbedringspunkter og kommentarer som vi beskrev i rapporten etter tilsynet i Sør-Korea i juni 2010 fremdeles gjenstår å utbedre.

Her kan nevnes merking av løfteører og løftebjelker, utstyr i løfterom og mangler på kranførerhus. Det vises til denne rapportens kapittel 5.2 og 6.

Oppfølging
Vi har bedt BP Norge om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 27. mai 2011. Rapporten inneholder også observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om selskapets vurdering av disse forholdene.

Vi har også bedt om BPs tilbakemelding knyttet til brukermedvirkning i design av CCR, se under ”kommentarer” i rapporten.

Videre skal selskapet innen utsleping til felt presentere en status for utestående arbeid for å lukke arbeidsmiljøobservasjoner (WEOR).

,
E-post: |