Gå til hovedinnhold

Premier Oil får avslag på søknad om samtykke til leteboring

Ptil har gitt Premier Oil Norge AS (PONAS) avslag på søknad om samtykke til boring av undersøkelsesbrønn 9/1-1 i utvinningstillatelse 406 med den flyttbare boreinnretningen Mærsk Guardian.


Vedtaket om avslag er fattet i medhold av rammeforskriften § 58 og er basert på en vurdering av PONAS´ organisasjon i henhold til bestemmelsene i rammeforskriften § 10 om organisasjon og kompetanse, § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem, styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 21 om oppfølging.

Vedtaket er basert på Ptils tilsyn med PONAS, det vil si behandling av samtykkesøknad, møter med selskapet og gjennomført revisjon.

Samtykke
Ved utstedelse av et samtykke uttrykker myndighetene tillit til at operatøren kan gjennomføre aktiviteten innenfor regelverkets rammer, basert på en forpliktende søknad som blant annet beskriver søkers organisasjon, styringssystem, kompetanse og ressurser for å kunne ivareta en forsvarlig virksomhet. Avgjørelsen vil i alle tilfeller bygge på en ufullstendig detaljkjennskap til operatørens organisasjon og styringssystem, og tilliten må således baseres på de opplysningene myndighetene har på tidspunktet for vedtaket. Det er selskapets ansvar å frembringe den informasjonen som er nødvendig for å understøtte et samtykkevedtak.

Søknad
Søknaden fra PONAS ble levert 7. mai 2010 og gjaldt samtykke til boring av undersøkelsesbrønn 9/1-1 i utvinningstillatelse 406 med den flyttbare innretningen Mærsk Guardian. Prospektet som skulle undersøkes har fått navnet Gardrofa.

Basert på søknaden gjennomførte Ptil revisjon med selskapets planlegging av boreoperasjonen den 25. mai 2010. Målet med tilsynet var å undersøke selskapets etterlevelse av krav knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet i forberedelse til oppstart av boreoperasjon.

Avvik
Tilsynet identifiserte alvorlige avvik relatert til selskapets mangelfulle styring i planleggingsfasen og mangelfull kapasitet og kompetanse i organisasjonen. Avvikene understrekes spesielt av selskapets opprinnelige valg av brønndesign, lokasjon og installeringsmetode, og forberedelser til ivaretakelse av egen tredjelinjeberedskap.


Styringssystem
PONAS ble prekvalifisert som operatør på norsk kontinentalsokkel i januar 2007. Fra tidspunktet for første tildeling av andeler i utvinningstillatelser, stilles det krav om etablering av et styringssystem for å sikre ivaretakelse av norsk regelverk, jf. rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem. Deretter kreves det oppfølging av at alle elementer i styringssystemet er etablert og fungerer etter hensikten, jf. styringsforskriften § 21 om oppfølging. Oppfølgingen av styringssystemet skal bidra til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil eller mangler hos selskapet.

PONAS har ikke hatt et ferdigstilt og implementert styringssystem basert på norsk regelverk til bruk i store deler av planleggingsfasen, og har dermed manglet et viktig verktøy for å kunne identifisere og korrigere mangler ved selve planleggingen, og ved organisasjonen som var ansvarlig for denne fasen.

Organisasjon, kapasitet og kompetanse
Rammeforskriften § 10 om organisasjon og kompetanse stiller krav om at operatøren skal ha en organisasjon i Norge som på selvstendig grunnlag er i stand til å sikre at petroleumsvirksomhet gjennomføres i tråd med regelverket.

Petroleumstilsynet har ved flere anledninger, herunder i brev av 18. juli 2006, utdypet hva kravet innebærer for mindre selskaper. Det er i den forbindelse påpekt at ved bruk av konsulenttjenester/entreprenører til gjennomføring av aktiviteten, er det viktig at operatøren har spesiell oppmerksomhet rettet mot forberedelse til og oppfølging av aktivitetene, og at operatøren må ha egen kompetanse til blant annet å kunne kvalifisere entreprenører, definere oppdraget deres, og ta stilling til kvaliteten av produkter og tjenester som leveres.

Selskapet informerte for øvrig norske myndigheter i 2007 om at de ville styrke sine ressurser innen HMS og boring. Dette er ikke fulgt opp av selskapet i perioden frem til innsendelse av samtykkesøknad.

Overordnet er kravet at operatøren skal ha kompetanse til å ta de beslutninger som er nødvendige for at virksomheten som helhet foregår forsvarlig, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier.

Regelverket stiller ikke eksplisitte krav til hvor mange personer som må ha kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet for at selskapet skal kunne ivareta disse overordnede, grunnleggende kravene, men det er imidlertid klart at et selskap ikke kan være kvalifisert til å ivareta sine plikter etter regelverket for helse, miljø og sikkerhet, verken som operatør eller ettighetshaver, uten selv å ha personell med denne type kompetanse. PONAS' organisasjon har ikke hatt dette i forbindelse med planleggingen av aktiviteten.

Ptil har bedt de øvrige rettighetshaverne om en redegjørelse for deres involvering i planleggingen av boreaktiviteten, og gitt en tilbakemelding til disse med utfyllende informasjon om rettighetshavers rolle og ansvar.

Avslag
I løpet av saksbehandlingsperioden har PONAS foretatt flere forbedringer for å kompensere for svakheter som Ptil vurderer å være et resultat av mangelfull planlegging, og blant annet styrket sin organisasjon for å bedre kunne ivareta ansvaret for gjennomføring av den planlagte leteboringen.

Dette kompenserer etter Ptils oppfatning ikke tilstrekkelig for de klare feil og mangler som er påpekt i forbindelse med planlegging av leteboringen.

Ptil har på denne bakgrunn ikke kunnet gi samtykke til leteboring slik PONAS har søkt om.
 

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77