Gå til hovedinnhold

Oppfølging av støyskaderisiko – varsel om pålegg til BP

Ptil førte 17.6.2010 tilsyn med BP oppfølging av støyskaderisiko. Tilsynet påviste flere avvik i forhold til regelverket. På grunnlag av funnene som ble gjort i tilsynet har Ptil gitt BP varsel om pålegg.


Risiko for helseskade knyttet til støyeksponering har i en årrekke vært overvåket som en del av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomheten (RNNP). Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende.

Les mer: Utvikling i risikonivå 2009: Positive ansatte, gasslekkasjer bekymrer

Sikkerhetsforum har i sin behandling av RNNP-rapportene fremhevet det store antall støyskader og mangelfull støyoppfølging som et høyt prioritert satsingsområde for næringen.

I forbindelse med tilsynsaktiviteten har Ptil tilrettelagt og presentert data fra RNNP som omhandler BP.

Petroleumstilsynets arbeid med risikoutsatte grupper peker også på risiko for støyskader og fremhever spesielt høy risiko for entreprenørgrupper og deres bruk av håndholdt verktøy. Hørselsvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger er det eneste risikoreduserende tiltaket. Personlig verneutstyr er en svak barriere hvor den faktiske beskyttelseseffekten er forbundet med stor usikkerhet.

Det er et generelt trekk at det foreligger omfattende grunnlagsdokumentasjon basert på kartlegginger og risikovurderinger, men at det planlegges og iverksettes få tekniske tiltak som reduserer risiko for støyskade. For entreprenørgruppene er bruk av håndverktøy en viktig kilde til støyeksponering, noe som i mindre grad er dekket av risikovurderinger.

Mål
Gjennom tilsynsaktiviteten skulle Ptil innhente tilstrekkelig informasjon om BPs styring på støyområdet til å kunne vurdere samsvar med krav i regelverket. Ptil ville spesielt fokusere på selskapets tiltak for å redusere støyskaderisiko.

Entreprenøren BiS var også omfattet av tilsynsaktiviteten.

Resultat
Følgende avvik ble identifisert i tilsynet:

  • Arbeidstakergrupper utsettes for hørselsskadelig støyeksponering
  • Mangelfulle systemer og planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak

Observasjoner
Ptils observasjoner deles generelt i to kategorier:

  • Avvik: Knyttes til de observasjonene hvor vi mener å påvise brudd på regelverket.
  • Forbedringspunkt: Knyttes til observasjoner hvor vi ser mangler, men ikke har nok opplysninger til å kunne påvise brudd på regelverket.

Avvik

Arbeidstakergrupper utsettes for hørselskadelig støyeksponering
Flere arbeidstakergrupper har høyere støyeksponering enn krav angitt i forskrift. BP kan i liten grad vise til at potensialet for støyreduksjon gjennom tekniske tiltak er tatt ut.

Begrunnelse:

  • I møtet la BP frem oversikt som viser at flere grupper av ansatte er utsatt for høyere støyeksponering enn regelverkskravet på 83 dB(A) for en 12 timers arbeidsdag
  • For grupper av arbeidstakere som blir utsatt for egenprodusert støy fra håndholdt verktøy i tillegg til områdestøy, ble det i møtet oppgitt at oppholdstidsbegrensinger baseres på bidrag fra områdestøy alene
  • Gjennom presentasjoner kom det frem at BPs tiltak for risikoreduksjon i hovedsak var bruk av hørselvern i kombinasjon med oppholdstidsbegrensninger. Dette er ikke i samsvar med regelverkets krav til valg av risikoreduserende tiltak
  • BP kunne ikke vise til at det er foretatt kost/nytte vurderinger av potensielle tekniske tiltak i områder for å redusere støy

Mangelfulle systemer og planer for gjennomføring av risikoreduserende tiltak
BP kunne ikke vise til tidfestede planer for gjennomføring av risikoreduserende tekniske støybekjempingstiltak på BPs innretninger. Selskapet kunne i liten grad vise til at tiltak hadde redusert støyskaderisiko.

Begrunnelse:
• Hovedbidragsytere til støyskaderisiko synes ikke å være systematisk identifisert. Beslutningsgrunnlaget for valg av risikoreduserende tiltak var dermed utilstrekkelig
• Det kom i møtet frem at BP ikke hadde etablert tidfestede og risikobaserte tiltaksplaner for å redusere støy på sine innretninger
• Det var ikke foretatt en risikobasert prioritering av tiltak for å redusere støy i enkeltområder på innretningene. Beslutningsgrunnlaget for valg av tekniske tiltak baseres i liten grad på identifisert risiko
• BP kunne i liten grad vise til at gjennomførte tekniske tiltak hadde redusert støyskaderisiko
• BP kunne i møtet ikke gjøre rede for en prosess hvor tekniske støybekjempingstiltak er systematisk vurdert og dokumentert med sikte på reduksjon av risiko for støybetingede hørselsskader

Varsel om pålegg

På grunnlag av de avvikene som ble påvist i tilsynet har Ptil derfor varslet BP følgende pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 9 om prinsipper for risikoreduksjon, styringsforskriftens § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, § 9 om planlegging og § 22 om forbedring samt aktivitetsforskriftens § 36 om støy og vibrasjoner, jf rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges BP Norge AS å:

Gjennomgå sitt system for styring av støyskaderisiko for grupper av ansatte og iverksette nødvendige tiltak for å komme i tråd med regelverkets krav. Dette arbeidet skal blant annet inkludere en gjennomgang av rutiner og systemer for å identifisere nødvendige forbedringstiltak, samt utarbeidelse av tidsfestede planer for risikobaserte korrigerende tiltak knyttet til støyskaderisiko, jf rapportens pkt 5.1.2

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.11.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.
 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77