Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Johan Sverdrupprosjektet

Ptil har ført tilsyn med materialhåndtering, arbeidsmiljø og barrierestyring i utbyggingsprosjektet for Johan Sverdrupfeltet.


Johan Sverdrup er et olje- og gassfelt i den midtre delen av Nordsjøen, ca 140 kilometer vest for Stavanger. Feltet ble påvist i 2010, og de beregnede utvinnbare ressursene gjør Johan Sverdrup til ett av de fem største feltene som er oppdaget på norsk kontinentalsokkel.

Feltet omfatter utvinningstillatelsene 501, 501 B, 265 og 502. Lundin Norway AS er operatør for de to første og Statoil Petroleum AS for de to siste. Rettighetshaverne i disse utvinningstillatelse er enige om å anbefale at Statoil blir operatør i alle feltets faser. Plan for Utbygging og Drift (PUD) for fase 1 er planlagt innsendt i februar 2015. Produksjonen på feltet er planlagt å starte sent i 2019. 

Ptil gjennomførte 18. og 19.11.2014 tilsyn med Statoils styring i forprosjekteringsfasen. Tilsynet ble gjennomført hos Aker Engineering & Technology i London, som forestår forprosjekteringen på vegne av rettighetshaverne. Tilsynet var rettet mot områdene materialhåndtering, arbeidsmiljø og barrierestyring.

Under tilsynet ble det gjort observasjoner knyttet til:

  • Utforming og plassering av brønnhodeinnretning
  • Bruk av risikoanalyser
  • Barrierestyring
  • Arbeidsmiljøfaktorer og arbeidstakermedvirkning
  • Løfteoperasjoner

Ptil forutsetter at Statoil sørger for at de observerte forholdene blir ivaretatt gjennom det videre arbeidet med forprosjekteringen med sikte på at regelverkskrav på disse områdene blir innfridd i de løsningene som blir valgt.


Journal 2014/215