Gå til hovedinnhold

Tilsyn med Hammerfest LNG

Ptil har ført storulykkestilsyn på Hammerfest LNG.


Hammerfest LNG er et petroleumsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest som opereres av Statoil. Anlegget tar imot gass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet. Naturgassen blir kjølt ned til flytende naturgass (LNG) og fraktes fra anlegget med gasstankere, mens CO2-innholdet i gassen blir skilt ut og ført tilbake til feltet for reinjeksjon. Anlegget ble satt i drift i august 2007. 

I dagene 21. til 23.juni 2016 førte Ptil tilsyn med hvordan Statoil ivaretar forskriftskrav og egne prosedyrer når det gjelder å redusere sannsynligheten for storulykke. Tilsynet rettet seg særlig mot barrierestyring, virksomhetens arbeid med eksplosjonsvern og systematikken knyttet til oppfølging av endringer.

Det ble ikke påvist noen avvik i dette tilsynet.

Det ble påvist ett forbedringspunkt knyttet til oppdatering av eksplosjonsverndokument.

Statoil er bedt om å svare på hvordan forbedringspunktet blir vurdert innen 15. september 2016.

 

Avvik:
Innebærer at et forhold er vurdert ikke å være i samsvar med krav i regelverket.

Forbedringspunkt:
Innebærer at vi har påvist en mangel eller svakhet, men hvor det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå brudd på regelverkskrav.