Gå til hovedinnhold

Pålegger uten politianmeldelse

Målet med Ptils virkemiddelbruk er ikke å straffe næringen, men å sørge for at selskapene iverksetter tiltak som bringer virksomheten i overensstemmelse med kravene i regelverket.


- Ptils primæroppgave er å legge premisser for og følge opp at petroleumsvirksomheten drives forsvarlig, og at industrien jobber med forebygging og kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået. Vi bruker de virkemidlene vi mener er mest hensiktsmessige for å løse denne oppgaven, sier Anne Vatten, Ptils direktør for juss og rammevilkår.

- Bruk av virkemidler er ikke et mål i seg selv, og det er heller ikke nødvendig å bruke sterkere virkemidler enn nødvendig for å oppnå formålet, understreker hun.

Som ansvarlig myndighet har Ptil flere virkemidler til disposisjon. Dialog er det vanligste og mest brukte. Skriftlige forespørsler og møter mellom Ptil og aktørene fører i de fleste tilfeller til at det blir satt i gang tiltak som sikrer at virksomheten drives sikkert.

Ved alvorlige regelverksbrudd gir Ptil pålegg. Et pålegg er juridisk bindende for mottakeren, noe som betyr at selskapet har lovmessig plikt til å etterkomme tiltakene i vedtaket. Tilsynsmyndigheten kan også kreve stans av virksomheten, og i ytterste konsekvens anbefale utestengelse av et selskap på norsk sokkel.

Sikkerhet først
- Isolert sett er ikke politianmeldelse et virkemiddel for oss som tilsynsmyndighet, fordi en formell anmeldelse ikke vil påføre den anmeldte noen plikter, sier Vatten.

- Det er den eventuelt påfølgende straffen som vil være virkemiddelet, og denne vil basere seg på utfallet av behandlingen hos politi og påtalemyndighet.

- I situasjoner hvor vi avdekker alvorlige regelverksbrudd som krever direkte handling for å sikre at sikkerheten er ivaretatt, vil pålegg om umiddelbar nedstenging av virksomheten være et langt mer effektivt virkemiddel for oss, forklarer hun.

- Det er likevel ikke et prinsipp at Ptil ikke skal politianmelde. Ved alvorlige overtredelse av HMS-regelverket kan en formell politianmeldelse være aktuelt, understreker hun.

Varsler
Politianmeldelse innebærer at politiet gjøres oppmerksom på mulige straffbare forhold. Det er innarbeidet praksis at Ptil varsler politiet ved alvorlige hendelser. Politiet velger ofte å starte egen etterforskning som følge av slike varsler.

- Vi opplever at politiet selv griper fatt i saker hvor anmeldelse kunne blitt aktuelt, og at de ikke nøler med å etterforske dersom det er nødvendig. Manglende varsling ville først og fremst ha vært et problem dersom politiet ikke ble kjent med alvorlige hendelser som kan innebære lovbrudd, påpeker Vatten.

Godt samarbeid
Ptil bistår i de fleste tilfeller politiet i deres etterforskning av en hendelse, med utgangspunkt i tilsynets fagkompetanse på HMS-regelverket. Samtidig gransker Ptil hendelsen på selvstendig grunnlag.

Samarbeidet med politiet er regulert gjennom en skriftlig samarbeidsavtale, hvor rollene til de ulike etatene er beskrevet og avklart.

- Vår erfaring er at samarbeidet mellom politiet og Ptil i hovedsak fungerer godt, sier Vatten.