Gå til hovedinnhold

Bedre føre var

Tettere oppfølging i tidlig fase av prosjekter skal bidra til færre avvik og redusere behovet for krevende og kostbare modifikasjoner.


Når et felt skal bygges ut, skal mange beslutninger tas. Og hvert eneste valg påvirker det endelige sikkerhetsnivået.

Vanligvis starter Petroleumstilsynets involvering i feltutbygginger og større modifikasjoner idet operatør leverer plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetsgodkjenning. Men da er det gjerne for sent. Når PUD er levert, er mange av de viktigste valgene allerede tatt. Muligheten for å gjøre endringer kan da være liten, svært dyr og i noen tilfeller utelukket.

 - Ved å komme på banen tidligere, kan Ptil være en pådriver og medvirke til at sikkerhetsmessig forsvarlige løsninger blir valgt så tidlig som mulig, sier leder for fagområdet Konstruksjonssikkerhet i Ptil, Bjørn Thomas Bache.

Effektiv ressursbruk
- Både myndighetene og næringen har klart utbytte av tidligfasetilsyn, fastslår han.

- For næringen ligger gevinsten i at selskapene kan ta de rette valgene tidlig, og dermed unngår krevende og kostbare endringer senere. For Ptil betyr det mer effektiv bruk av våre ressurser, sier Bache, som det siste året har arbeidet med en ny strategi for å følge opp denne typen prosjekter.

Han viser til rammeforskriftens paragraf 26. Denne omhandler dokumentasjon i tidlig fase, og skal sikre at Ptil blir kjent med nye prosjekter allerede mens PUD er på planleggingsstadiet. Her heter det:

«Når det besluttes å utarbeide planer med sikte på godkjennelse eller tillatelse etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, skal Petroleumstilsynet informeres om tidspunktet for igangsettelse av planarbeidet. Planene skal dokumentere hvordan arbeidet organiseres, styres og utføres, samt gi opplysninger om den kompetansen som kreves for å utføre arbeidet.»

- Bestemmelsen gir oss mulighet til å følge opp styring og valg av løsninger på et tidlig tidspunkt - for å bidra til at aktørene best mulig ivaretar kravene i regelverket. Bruk av formelle virkemidler i denne fasen er imidlertid ikke aktuelt, understreker Bache.

Pilotprosjekt
I samarbeid med Oljedirektoratet har Ptil fulgt tett opp Statoils kommende Johan Castberg-utbygging i Barentshavet. Erfaringene fra prosjektet har gitt et godt grunnlag for Ptils videre arbeid med tidligfasetilsyn.

-Vi har sett at det er viktig med et overordnet blikk på prosessen, og å være bevisste på milepælene i forprosjektet og ved konseptvalget for utbyggingen.

- Styring, kontrakter og prosjektledelse er viktige stikkord for å unngå at utestående forhold dras med videre i prosessen. Samtidig er det avgjørende at selskapene er bevisste på regelverkskravene, understreker Bache.

Et industriseminar om prosjektgjennomføring er under planlegging i Ptil. På seminaret får næringen mulighet til å komme med innspill til tidligfasearbeidet og dele erfaringer med andre aktører, selskaper og myndighetene.