Gå til hovedinnhold

Styringsforskriften endringer 2002

Forskrift om endring i forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften).

 

Fastsatt av Oljedirektoratet 16. desember 2002 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleums­virksomhet § 10-18, lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 3 første til og med fjerde ledd og § 16 a, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav a. Fastsatt av Statens forurensningstilsyn 16. desember 2002 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 siste ledd og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten § 57 første ledd bokstav a. Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 16. desember 2002 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme syk­dommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4, og forskrift 31. august 2001 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten § 57 første ledd bokstav a.

 

I

I forskrift 3. september 2001 nr. 1099  om styring i petroleumsvirksomheten (styrings­forskriften) gjøres følgende endringer:

 

 

§ 7 Måleparametere og indikatorer

 

Paragrafen skal lyde:

Den ansvarlige skal etablere måleparametere innenfor sine aktivitetsområder for å overvåke forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, deriblant graden av måloppnåelse, jf. § 4 om mål og strategier og § 5 om interne krav.

  Operatøren eller den som står for driften av en innretning, skal etablere indikatorer for å overvåke endringer og trender i storulykkerisikoen.

 

 

 

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.