Gå til hovedinnhold

Styringsforskriften

FORSKRIFT OM

STYRING OG OPPLYSNINGSPLIKT I PETROLEUMSVIRKSOMHETEN OG PÅ ENKELTE LANDANLEGG

(STYRINGSFORSKRIFTEN)

 

(Sist endret 18. desember 2017, jf. side 4)

 

 

Petroleumstilsynet

Miljødirektoratet

Helsedirektoratet

Mattilsynet

Statens strålevern

 

 

Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER.. 5

§ 1 Virkeområde. 5

§ 2 Ansvar 5

§ 3 Definisjoner 5

KAPITTEL II  RISIKOSTYRING.. 6

§ 4 Risikoreduksjon. 6

§ 5 Barrierer 6

§ 6 Styring av helse, miljø og sikkerhet 6

KAPITTEL III  MÅL, INTERNE KRAV OG BESLUTNINGSGRUNNLAG.. 6

§ 7 Mål og strategier 6

§ 8 Interne krav. 7

§ 9 Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko. 7

§ 10 Måleparametere og indikatorer 7

§ 11 Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier 7

KAPITTEL IV RESSURSER OG PROSESSER.. 8

§ 12 Planlegging. 8

§ 13 Arbeidsprosesser 8

§ 14 Bemanning og kompetanse. 8

§ 15 Informasjon. 8

KAPITTEL V ANALYSER.. 9

§ 16 Generelle krav til analyser 9

§ 17 Risikoanalyser og beredskapsanalyser 9

§ 18 Analyse av arbeidsmiljøet 10

KAPITTEL VI OPPFØLGING OG FORBEDRING.. 10

§ 19 Innsamling, bearbeiding og bruk av data. 10

§ 20 Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner 10

§ 21 Oppfølging. 10

§ 22 Avviksbehandling. 11

§ 23 Kontinuerlig forbedring. 11

KAPITTEL VII MATERIALE OG OPPLYSNINGER.. 11

§ 24 Tilrettelegging av materiale og opplysninger 11

§ 25 Krav om samtykke til enkelte aktiviteter 12

§ 26 Innhold i søknad om samtykke. 12

§ 27 Rapportering av arbeidstimer 13

§ 28 Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak vedrørende landanlegg. 13

KAPITTEL VIII VARSLING OG MELDING.. 13

§ 29 Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner 13

§ 30 Informasjon om oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner 14

§ 31 Melding om ulykke som har medført død eller personskade. 14

§ 32 Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom.. 14

§ 33 Melding om dykkeroperasjoner i tilknytning til landanlegg. 14

KAPITTEL IX  RAPPORTERING OG INFORMASJON OM PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL HAVS. 15

§ 34 Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning. 15

§ 35 Rapportering av bemannede undervannsoperasjoner 15

§ 36 Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer 15

§ 37 Program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter 16

§ 38 Rapportering av bore- og brønnaktiviteter 16

§ 39 Brønnprogram ved arbeidskonflikt 16

§ 40 Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner 16

§ 41 Offentlig tilgjengelige opplysninger om oseanografi, meteorologi, jordskjelv og fullskalamålinger 17

§ 42 Oppbevaring av materiale og opplysninger 17

KAPITTEL X AVSLUTTENDE BESTEMMELSER.. 17

§ 43 Tilsyn, vedtak, straff mv. 17

§ 44 Ikrafttredelse. 18

 

 


 

Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften).

 

Fastsatt av Petroleumstilsynet 29. april 2010 i medhold av lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18, lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. §§ 1-3 og 3-1, 5-2, 18-5, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) §§ 5, 6, 8, 20 - 25, 28 og 43, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr §§ 2, 10 og 12, og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer §§ 29, 32, 46 og 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Miljødirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall §§ 9, 39 tredje ledd, 40 og 52 b, lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester § 8 siste ledd og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Fastsatt av Helsedirektoratet 29. april 2010 i medhold av lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 16 andre ledd og § 76 siste ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme syk­dommer § 1-2 tredje ledd og § 8-4 og forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleums­virksomheten med mer § 68 første ledd bokstav a. Endret 20. desember 2012. Endret 23. desember 2013. Endret 16. desember 2014. Endret 18. desember 2015. Endret 15. desember 2016. Sist endret 18. desember 2017.

 

KAPITTEL I
INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1
Virkeområde

Denne forskriften gjelder for virksomhet som nevnt i rammeforskriften § 2, med unntak som nevnt i rammeforskriften § 4.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 2
Ansvar

Rammeforskriften § 7 gjelder tilsvarende for denne forskriften.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 3
Definisjoner

Definisjoner som nevnt i rammeforskriften § 6 gjelder tilsvarende for denne forskriften.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL II
RISIKOSTYRING

§ 4
Risikoreduksjon

Ved reduksjon av risiko som nevnt i rammeforskriften § 11, skal den ansvarlige velge tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger som reduserer sannsynligheten for at det oppstår skade, feil og fare- og ulykkessituasjoner.

Det skal dessuten etableres barrierer som nevnt i § 5.

De løsningene og barrierene som har størst risikoreduserende effekt, skal velges ut fra en enkeltvis og samlet vurdering. Kollektive vernetiltak skal foretrekkes framfor vernetiltak som er rettet mot enkeltpersoner.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 5
Barrierer

Det skal etableres barrierer som til enhver tid kan

a)    identifisere tilstander som kan føre til feil, fare- og ulykkessituasjoner,

b)    redusere muligheten for at feil, fare- og ulykkessituasjoner oppstår og utvikler seg,

c)    begrense mulige skader og ulemper.

Der det er nødvendig med flere barrierer, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom barrierene.

Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg, skal fastsette de strategiene og prinsippene som skal legges til grunn for utforming, bruk og vedlikehold av barrierer, slik at barrierenes funksjon blir ivaretatt gjennom hele innretningens eller landanleggets levetid.

Det skal være kjent hvilke barrierer som er etablert og hvilken funksjon de skal ivareta, samt hvilke krav til ytelse som er satt til de konkrete tekniske, operasjonelle eller organisatoriske barriereelementene som er nødvendige for at den enkelte barrieren skal være effektiv.

Det skal være kjent hvilke barrierer og barriereelementer som er ute av funksjon eller er svekket.

Det skal settes i verk nødvendige tiltak for å rette opp eller kompensere for manglende eller svekkede barrierer.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 6
Styring av helse, miljø og sikkerhet

Den ansvarlige skal sikre at styringen av helse, miljø og sikkerhet omfatter de aktivitetene, ressursene, prosessene og den organisasjonen som er nødvendig for å sikre forsvarlig virksomhet og kontinuerlig forbedring, jf. rammeforskriften § 17.

Ansvar og myndighet skal være entydig definert og samordnet til enhver tid.

De nødvendige styrende dokumentene skal utarbeides, og de nødvendige rapporteringslinjene skal etableres.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL III
MÅL, INTERNE KRAV OG BESLUTNINGSGRUNNLAG

§ 7
Mål og strategier

Den ansvarlige skal fastsette og videreutvikle mål og strategier for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.

Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom kortsiktige og langsiktige mål på ulike områder, på ulike nivå og mellom ulike deltakere i virksomheten.

Målene skal uttrykkes slik at det er mulig å ta stilling til graden av måloppnåelse.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 8
Interne krav

Den ansvarlige skal sette interne krav som konkretiserer krav i regelverket, og som bidrar til å nå målene for helse, miljø og sikkerhet, jf. § 7 om mål og strategier. Dersom de interne kravene uttrykkes funksjonelt, skal det settes kriterier for oppfylling.

Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom egne krav og mellom egne og andre deltakeres krav.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 9
Akseptkriterier for storulykkesrisiko og miljørisiko

Operatøren og den som står for driften av en flyttbar innretning, skal sette akseptkriterier for storulykkesrisiko og for miljørisiko knyttet til akutt forurensning.

Akseptkriterier skal settes for

a)    personellet på innretningen eller landanlegget som helhet, og for personellgrupper som er spesielt risikoutsatt,

b)    bortfall av hovedsikkerhetsfunksjoner for petroleumsvirksomhet til havs,

c)    akutt forurensning fra innretningen eller landanlegget,

d)    skade på tredjepart.

Akseptkriteriene skal nyttes ved vurdering av resultater fra risikoanalyser, jf. § 17. Jf. også ramme­forskriften § 11.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 10
Måleparametere og indikatorer

Den ansvarlige skal etablere måleparametere for å overvåke forhold som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, deriblant graden av måloppnåelse, jf. § 7 og § 8.

Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal etablere indikatorer for å overvåke endringer og trender i storulykkesrisikoen og miljørisikoen.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 11
Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier

Før det treffes beslutninger skal den ansvarlige sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst.

Beslutningskriteriene skal være basert på de fastsatte målene, strategiene og kravene for helse, miljø og sikkerhet og foreligge i forkant av beslutninger.

Det skal sikres nødvendig samordning av beslutninger på ulike nivå og ulike områder slik at det ikke oppstår utilsiktede effekter.

Forutsetninger som legges til grunn for en beslutning, skal uttrykkes slik at de kan følges opp.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL IV
RESSURSER OG PROSESSER

§ 12
Planlegging

Den ansvarlige skal planlegge aktivitetene i virksomheten i henhold til de fastsatte målene, strategiene og kravene slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet.

De ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, skal stilles til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjoner.

Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal sikre at planer som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, samordnes, jf. § 11.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 13
Arbeidsprosesser

Den ansvarlige skal sikre at arbeidsprosessene og produktene fra disse ivaretar kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer skal ivaretas i arbeidsprosessene.

Arbeidsprosesser og grenseflater mellom disse som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, skal være beskrevet. Detaljeringsnivået i beskrivelsen skal være tilpasset den helse-, miljø- og sikkerhetsmessige betydningen av prosessene.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 14
Bemanning og kompetanse

Den ansvarlige skal sikre tilstrekkelig bemanning og kompetanse i alle faser av virksomheten, jf. rammeforskriften § 12.

Det skal settes minimumskrav til bemanning og kompetanse for å ivareta funksjoner

a)    der feilhandlinger kan få store konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet,

b)    som skal redusere sannsynligheten for at feil og fare- og ulykkessituasjoner utvikler seg, jf. § 4 og § 13

Ved bemanning av de ulike arbeidsoppgavene skal det sikres at personellet ikke blir tildelt oppgaver som er uforenlige med hverandre.

Forutsetningene som er lagt til grunn for bemanning og kompetanse, skal følges opp.

Ved endringer i bemanningen skal mulige konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet utredes.

Denne paragrafens krav til bemanning gjelder for landanleggene så langt disse faller inn under petroleumslovens virkeområde.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 15
Informasjon

Den ansvarlige skal identifisere den informasjonen som er nødvendig for å kunne planlegge og utføre aktivitetene og forbedre helse, miljø og sikkerhet.

Det skal sikres at den nødvendige informasjonen blir innhentet, bearbeidet og formidlet til relevante brukere til rett tid.

Det skal etableres informasjons- og kommunikasjonssystemer som ivaretar behovet for innhenting, bearbeiding og formidling av data og informasjon.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL V
ANALYSER

§ 16
Generelle krav til analyser

Den ansvarlige skal sikre at det utføres analyser som gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget for å ivareta helse, miljø og sikkerhet. Ved utføring og oppdatering av analysene skal det brukes anerkjente og formålstjenlige modeller, metoder og data.

Det skal gå klart fram hva som er formålet med den enkelte analysen og hvilke betingelser, forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.

Den enkelte analysen skal presenteres slik at målgruppene får en nyansert og helhetlig framstilling av analysen og resultatene.

Den ansvarlige skal sette kriterier for utføring av nye analyser og/eller oppdatering av eksisterende analyser i forhold til endringer i betingelsene, forutsetningene, kunnskap og avgrensningene som enkeltvis eller samlet påvirker risikoen forbundet med virksomheten.

Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal ha en samlet oversikt over de analysene som er utført og utføres. Det skal sikres nødvendig konsistens mellom analyser som utfyller eller bygger på hverandre.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 17
Risikoanalyser og beredskapsanalyser

Den ansvarlige skal utføre risikoanalyser som gir et nyansert og mest mulig helhetlig bilde av risikoen forbundet med virksomheten. Analysene skal være formålstjenlige slik at de gir beslutningstøtte relatert til den eller de prosesser, operasjoner eller faser en står ovenfor. Risikoanalyser skal utføres for å identifisere og vurdere hva som kan bidra til blant annet storulykkesrisiko og til miljørisiko knyttet til akutt forurensning, samt vise hvilken effekt ulike prosesser, operasjoner og modifikasjoner har på storulykkes- og miljørisikoen.

Det skal gjøres nødvendige vurderinger av følsomhet og usikkerhet.

Risikoanalysene skal

a)    identifisere fare- og ulykkessituasjoner,

b)    identifisere initierende hendelser og klarlegge årsakene til hendelsene,

c)    analysere ulykkesekvenser og mulige konsekvenser, og

d)    identifisere og analysere risikoreduserende tiltak, jf. rammeforskriften § 11 og denne forskriften § 4 og § 5.

Risikoanalyser skal utføres og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget, blant annet når en skal

a)    identifisere behovet for og funksjon til nødvendige barrierer, jf. § 4 og § 5,

b)    identifisere spesifikke ytelseskrav til barrierefunksjoner og barriereelementer, herunder hvilke ulykkeslaster som skal legges til grunn for utforming og drift av anlegget/innretningen, systemer og/eller utstyr, jf. § 5,

c)    utforme og plassere områder,

d)    klassifisere systemer og utstyr, jf. aktivitetsforskriften § 46,

e)    vise at hovedsikkerhetsfunksjonene ivaretas,

f)     fastsette operasjonelle betingelser og begrensninger,

g)    velge definerte fare- og ulykkessituasjoner.

For større utslipp av olje eller kondensat, skal det gjennomføres drifts- og spredningssimuleringer.

Beredskapsanalyser skal utføres og inngå som en del av beslutningsgrunnlaget blant annet når en skal:

a)    definere fare- og ulykkessituasjoner,

b)    sette ytelseskrav til beredskapen,

c)    velge og dimensjonere beredskapstiltak.

De miljørettede risiko- og beredskapsanalysene skal oppdateres ved vesentlige endringer som påvirker miljørisikoen eller beredskapssituasjonen. Behov for oppdatering skal uansett vurderes hvert femte år. Vurderingen skal dokumenteres og kunne fremlegges på forespørsel fra Miljødirektoratet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 18
Analyse av arbeidsmiljøet

Den ansvarlige skal utføre nødvendige analyser som sikrer et forsvarlig arbeidsmiljø og gir beslutningsstøtte ved valg av tekniske, operasjonelle og organisatoriske løsninger. Analysene skal blant annet bidra til å forbedre arbeidstakernes helse, velferd og trygghet og til å forebygge personskader, dødsfall og arbeidsbetinget sykdom som følge av

a)    feilhandlinger som kan gi fare- og ulykkessituasjoner,

b)    eksponering og fysiske eller psykiske belastninger.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL VI
OPPFØLGING OG FORBEDRING

§ 19
Innsamling, bearbeiding og bruk av data

Den ansvarlige skal sikre at data som har betydning for helse, miljø og sikkerhet, blir samlet inn, bearbeidet og brukt til å

a)    overvåke og kontrollere tekniske, operasjonelle og organisatoriske forhold,

b)    utarbeide måleparametere, indikatorer og statistikk,

c)    utføre og følge opp analyser i ulike faser av virksomheten,

d)    bygge opp generiske databaser,

e)    sette i verk korrigerende og forebyggende tiltak, deriblant forbedring av systemer og utstyr.

Det skal settes krav til dataenes kvalitet og validitet ut fra det aktuelle bruksbehovet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 20
Registrering, undersøkelse og gransking av fare- og ulykkessituasjoner

Den ansvarlige skal sikre at inntrufne fare- og ulykkessituasjoner som kan medføre eller har medført akutt forurensning eller annen skade, blir registrert og undersøkt for å hindre gjentagelse.

Situasjoner som opptrer hyppig eller som har stor faktisk eller potensiell konsekvens, skal granskes.

Det skal settes kriterier for hvilke situasjoner som skal registreres, undersøkes og granskes, samt settes krav til omfang og organisering.

Operatøren skal ha en samlet oversikt over inntrufne fare- og ulykkessituasjoner.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 21
Oppfølging

Den ansvarlige skal følge opp at alle elementene i eget og andre deltakeres styringssystem er etablert og fungerer etter hensikten, og at det er et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Oppfølgingen skal bidra til å identifisere tekniske, operasjonelle eller organisatoriske svakheter, feil og mangler.

Metoder, hyppighet og omfang av oppfølgingen, og graden av uavhengighet i utføringen, skal tilpasses elementets betydning for helse, miljø og sikkerhet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 22
Avviksbehandling

Den ansvarlige skal registrere og følge opp avvik fra krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, deriblant avvik fra interne krav som er av betydning for å oppfylle krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Det skal tas stilling til avvikenes betydning for helse, miljø og sikkerhet enkeltvis og i forhold til andre avvik.

Avvik skal korrigeres, årsakene skal klarlegges, og korrigerende tiltak skal settes i verk for å hindre at avviket oppstår igjen. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.

Inntil avvik er korrigert skal det settes i verk nødvendige kompenserende tiltak for å opprettholde et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Det skal settes i verk nødvendige forebyggende tiltak for å hindre ytterligere potensielle avvik.

Den ansvarlige skal ha oversikt over statusen for avvik i egen virksomhet. Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal ha en samlet oversikt.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 23
Kontinuerlig forbedring

Den ansvarlige skal kontinuerlig forbedre helse, miljø og sikkerhet ved å identifisere de prosessene, aktivitetene og produktene der det er behov for forbedring, og sette i verk nødvendige forbedringstiltak. Tiltakene skal følges opp og effekten evalueres.

Det skal stimuleres til at den enkelte tar aktivt del i å identifisere svakheter og foreslå løsninger, jf. rammeforskriften § 15.

Det skal legges til rette for at erfaringskunnskap fra egen og andres virksomhet kan bli brukt i forbedringsarbeidet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL VII
MATERIALE OG OPPLYSNINGER

§ 24
Tilrettelegging av materiale og opplysninger

Opplysninger som nevnt i rammeforskriften § 23 første ledd, skal gis i den form som tilsynsmyndighetene bestemmer. Omfanget av direkte tilgjengelige opplysninger skal være avgrenset i forhold til forespørselen. Dokument skal være

a)    en avgrenset og sammenhengende informasjonsmengde,

b)    framstilt for et bestemt formål,

c)    framstilt i et anerkjent lagringsmedium,

d)    egnet for senere bruk, deriblant lesing, avspilling, framstilling, overføring eller annen gjenskaping.

For dokumenter i endelig versjon skal det brukes et anerkjent dokumentformat som gjør at framstillingen ikke endres vesentlig ved lesing, lagring eller utskrift.

Dokumenter som gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndighetene, skal klart vise

a)    dokumentutsteder og godkjennende enhet i den organisasjonen som avgir dokumentet,

b)    tidspunktet for godkjenning,

c)    om det er endelig eller foreløpig versjon.

Materiale og opplysninger skal forvaltes med tanke på fellesløsninger og senere bruk.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 25
Krav om samtykke til enkelte aktiviteter

Operatøren må i tilstrekkelig tid før planlagt start sende inn søknad om samtykke til Petroleumstilsynet. Søknad om samtykke kan omfatte flere aktiviteter som naturlig hører sammen.

Dersom forutsetningene for samtykkene som er gitt i medhold av denne paragrafen endres vesentlig, kan Petroleumstilsynet kreve at operatøren henter inn et nytt samtykke før aktivitetene føres videre.

Operatøren må ha samtykke

a)    før innretninger, landanlegg eller deler av disse tas i bruk,

b)    før utføring av større ombygginger eller endring av bruksformål hvis ikke disse er dekket i godkjent plan for utbygging og drift (PUD), 

c)    før vesentlige endringer i aktiviteter som følge av nye krav eller tillatelser fra andre myndigheter, og

d)    før bruk av innretninger og landanlegg ut over den levetiden og de forutsetningene som er lagt til grunn for godkjennelse av PUD, PAD eller hovedsøknad. Slik søknad om samtykke må sendes inn ett år før den planlagte levetiden utløper. Ved slike søknader skal operatøren, med utgangspunkt i gjeldende regelverk, systematisk gjennomgå og kunne dokumentere at fortsatt bruk av innret­ningene ivaretar kravene til forsvarlig virksomhet, jf. rammeforskriften § 10, og prinsippene for risikoreduksjon, jf. rammeforskriften § 11.

For petroleumsvirksomheten til havs må operatøren i tillegg ha samtykke

a)    før gjennomføring av undersøkelser der det skal bores dypere enn 200 meter under sjøbunnen,

b)    før gjennomføring av leteboringer,

c)    før gjennomføring av bemannede undervannsoperasjoner,

d)    før disponering av en innretning, selv om det er fattet disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3,

e)    før fjerning eller flytting av en innretning som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon, og som ikke omfattes av et disponeringsvedtak etter petroleumsloven § 5-3.

f)     før fjerning eller endring av bruken av et fartøy som har en vesentlig sikkerhetsmessig funksjon i petroleumsvirksomheten.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 26
Innhold i søknad om samtykke

Alle søknader om samtykke etter § 25, skal inneholde

a)    opplysninger om hvilke aktiviteter som ønskes gjennomført,

b)    en beskrivelse av aktivitetene som omfattes av søknaden, og framdriftsplanen for disse aktivitetene,

c)    en oversikt over styrende dokumenter for aktivitetene som omfattes av søknaden,

d)    en beskrivelse av styringssystemene for aktivitetene som omfattes av søknaden, jf. også § 6,

e)    en oversikt over gitte unntak etter helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og vurdering av disse i lys av aktiviteten det søkes samtykke for,

f)     opplysninger om det er inngått avtaler med entreprenører, og eventuelt hvem som er å regne som hovedbedrift i forbindelse med disse avtalene, jf. også rammeforskriften § 33,

g)    en beskrivelse av analysene og vurderingene som er gjort med hensyn til helse, miljø og sikkerhet for aktivitetene og innretningene eller landanleggene som omfattes av søknaden, og resultatene og tiltakene som skal settes i verk som en følge av disse vurderingene,

h)    en beskrivelse av resultatene fra intern og ekstern oppfølging, jf. § 21 og rammeforskriften § 19, og en beskrivelse av planlagte oppfølging med aktivitetene som omfattes av søknaden,

i)     oversiktstegninger av innretningen eller landanlegget,

j)     en uttalelse om søknaden fra arbeidstakernes tillitsvalgte, jf. også rammeforskriften § 13,

k)    en oppsummering av resultatene fra de miljørettede risiko- og beredskapsanalysene, jf. § 17, samt en beskrivelse av hvordan den planlagte beredskapen mot akutt forurensning er ivaretatt på de områdene hvor resultatene også har betydning for helse, sikkerhet og arbeidsmiljø, når denne informasjonen ikke allerede er sendt til Petroleumstilsynet, og

l)     en oversikt over hvilke andre tillatelser til virksomhet som er søkt om, og eventuelt gitt.

Ved søknad om bruk av rørledningssystemer etter § 25 skal søknaden også inneholde koordinatene for rørledningssystemet.

Ved søknad om ombygging etter § 25 skal operatøren opplyse hvordan samtidige aktiviteter er planlagt utført, jf. aktivitetsforskriften § 28 og teknisk og operasjonell forskrift § 44.

Ved søknad om forlenget levetid etter § 25 tredje ledd bokstav d, skal søknaden også inneholde en oppsummering av resultatene av en analyse av innretningens tekniske tilstand målt mot de gjeldende regelverkskravene.

Søknad om samtykke for petroleumsvirksomhet til havs skal i tillegg inneholde:

a)    et program for den første brønnen dersom søknad omfatter bore- og brønnaktiviteter for én eller flere brønner, jf. også § 37,

b)    samsvarsuttalelse for innretninger som omfattes av denne ordningen, jf. rammeforskriften § 25,

c)    angivelse av hvem som deltar dersom aktiviteten utføres som virksomhet på egen risiko.

Tilsynsmyndighetene kan stille andre krav til dokumentasjon.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 27
Rapportering av arbeidstimer

Operatøren skal sikre at antall arbeidstimer blir rapportert til Petroleumstilsynet for det arbeidet som utføres på en innretning eller et landanlegg som omfattes av petroleumsloven. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.

Operatøren for andre landanlegg skal sikre at antall arbeidstimer gjøres tilgjengelig for Petroleumstilsynet på forespørsel.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 28
Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak vedrørende landanlegg

Operatøren skal sikre at personer som kan bli berørt av ulykker tilknyttet landanlegg, blir gitt nødvendig informasjon om sikkerhetstiltak og hensiktsmessig atferd dersom en ulykke skulle inntreffe.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL VIII
VARSLING OG MELDING

§ 29
Varsling og melding til tilsynsmyndighetene av fare- og ulykkessituasjoner

Operatøren skal sikre koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til

a)    død,

b)    alvorlig og akutt skade,

c)    akutt livstruende sykdom,

d)    alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsrelaterte funksjoner eller barrierer, slik at innretningens eller landanleggets integritet er i fare,

e)    akutt forurensning.

Varselet skal bekreftes skriftlig.

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning på eller fra landanlegg skal også varsles i henhold til forskrift 9. juli 1992 nr. 1269 om varsling av akutt forurensning mv.

Akutt radioaktiv forurensning eller fare for akutt radioaktiv forurensning skal også varsles i henhold til forskrift av 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevern­forskriften).

Ved fare- og ulykkessituasjoner som nevnt i første ledd bokstav b til og med e, men av mindre alvorlig eller mindre akutt karakter, skal operatøren gi enkeltvis skriftlig melding til Petroleumstilsynet første arbeidsdag etter at situasjonen inntraff eller ble oppdaget.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 30
Informasjon om oppfølging av fare- og ulykkessituasjoner

Inntil situasjoner som nevnt i § 29 første og tredje ledd om varsling om alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner er normalisert, skal operatøren holde tilsynsmyndighetene løpende orientert om utviklingen, og om hvilke tiltak som planlegges satt i verk.

Før normaliseringen avsluttes etter alvorlige eller akutte fare- og ulykkessituasjoner skal det gis melding til tilsynsmyndighetene.

Tilsynsmyndighetene skal orienteres dersom det etter normaliseringen kommer fram kunnskap som viser at fare- og ulykkessituasjonen var mer alvorlig enn tidligere informert om.

Ved aksjoner mot akutt forurensning fra innretninger og fartøy til havs skal operatøren sikre at aksjonsplanen som nevnt i aktivitetsforskriften § 79 sendes til Kystverket så snart som mulig.

Rapporter fra miljøundersøkelser ved akutt forurensning, jf. aktivitetsforskriften § 58, skal sendes Miljødirektoratet og Kystverket så snart de foreligger.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 31
Melding om ulykke som har medført død eller personskade

Ved ulykker i virksomheten skal arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren på stedet, sende skriftlig melding til Petroleumstilsynet på fastsatt NAV-skjema om ulykker som har medført

a)    død,

b)    alvorlig personskade,

c)    arbeidsuførhet med fravær,

d)    medisinsk behandling.

For personer som er under forhøyet atmosfærisk omgivelsestrykk, skal det også gis skriftlig melding om personskader som har krevd førstehjelp.

Hovedbedriften og operatøren skal ha kopi av meldingen som den enkelte arbeidsgiveren sender til myndighetene.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 32
Melding om mulig arbeidsbetinget sykdom

Enhver lege som gjennom sitt arbeid får kunnskap om at en arbeidstaker kan lide av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette skriftlig til Petroleumstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 5-3.

Arbeidstakere som mener at de lider av en arbeidsbetinget sykdom, skal melde dette til arbeidsgiveren eller den som representerer arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren samtykker i det, skal arbeidsgiveren melde slike tilfeller videre til helsepersonalet i egen virksomhet. Helsepersonalet skal gjøre en faglig vurdering og eventuelt gi melding til Petroleumstilsynet. Helsepersonalet skal alltid gi melding om gjenopptreden av sykdommen dersom arbeidstakeren har vært uten de aktuelle plagene i minst tolv måneder.

Det skal gis melding om mulig arbeidsbetinget sykdom som nevnt i første og andre ledd, uavhengig av om myndighetene er varslet om forholdet tidligere, jf. § 29 første ledd.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 33
Melding om dykkeroperasjoner i tilknytning til landanlegg

Operatøren eller den som står for driften av et landanlegg skal sende skriftlig melding til Petroleumstilsynet om alle dykkeroperasjoner som det ikke kreves samtykke for. Meldingen skal sendes i henhold til frist fastsatt av Petroleumstilsynet og skal inneholde opplysninger om dykkersted, aktører som deltar, aktiviteten som skal utføres og tidsplan for operasjonen.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL IX
RAPPORTERING OG INFORMASJON OM PETROLEUMSVIRKSOMHET TIL HAVS

§ 34
Opplysninger om overvåking, utslipp og risiko for forurensning

Operatøren skal sende følgende materiale og opplysninger til Miljødirektoratet:

a)    resultater fra overvåking av det ytre miljøet, jf. aktivitetsforskriften kapittel X. Resultatene skal sendes inn i henhold til Retningslinjer for overvåking av petroleumsvirksomheten til havs (M-300). Frist for å sende inn kvalitetssikrede utkast til rapporter fra overvåking av bunnhabitater (sediment og fauna), grunnlagsundersøkelser, og vannsøyleovervåking er 1. april året etter at undersøkelsene ble gjennomført. Frist for levering av endelig rapporter er 1. oktober. Betydelige avvik fra den forventete tilstand eller utviklingen, skal rapporteres til Miljødirektoratet så snart som mulig. Øvrige resultater fra overvåking skal sendes inn så snart de foreligger,

b)    opplysninger om endringer i risikoen for forurensning. Opplysningene skal omfatte årsakene til endringen og iverksatte korrigerende tiltak,

c)    årlig rapport i henhold til Miljødirektoratets Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs (M-107). Fristen for rapportering er 15. mars påfølgende år. Rapporteringen skal skje ved bruk av Environment Hub (EEH). Ferdig kvalitetssikrede rapporter og underliggende data skal være tilgjengelige for Miljødirektoratet innen rapporteringsfristen,

d)    planer for miljøovervåking av bunnhabitater, som nevnt i aktivitetsforskriften § 54, skal sendes Miljødirektoratet innen 1. februar det året overvåkingen skal gjennomføres. Planer for miljøovervåking av vannsøylen, som nevnt i aktivitetsforskriften § 55, skal sendes innen 1. april det året overvåkingen skal gjennomføres.

Operatøren skal sende følgende materiale og opplysninger til Statens strålevern:

a)    årlig rapport i henhold til Statens stråleverns Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer for petroleumsvirksomheten. Fristen for rapportering er 15. mars påfølgende år. Rapporteringen skal skje ved bruk av Environment Hub (EEH). Ferdig kvalitetssikrede rapporter og underliggende data skal være tilgjengelige for Statens strålevern innen rapporteringsfristen,

b)    planer for undersøkelser for overvåkning av radioaktiv forurensning, i henhold til årlig avtale mellom operatøren og Statens strålevern, jf. aktivitetsforskriften § 52,

c)    resultater av undersøkelser for overvåkning av radioaktiv forurensning, i henhold til årlig avtale mellom operatøren og Statens strålevern, jf. aktivitetsforskriften § 52.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 35
Rapportering av bemannede undervannsoperasjoner

Operatøren skal sende en aktivitetsrapport om bemannede undervannsoperasjoner fra innretninger eller fartøy til Petroleumstilsynet. Rapporten skal sendes senest 14 dager etter utgangen av hvert halvår.

Operatøren skal også sende Petroleumstilsynet en erfaringsrapport ved utgangen av hvert kalenderår eller ved avslutningen av en bemannet undervannsoperasjon.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 36
Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer

Operatøren skal sikre at skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer rapporteres til Petroleumstilsynets database Corrosion and Damage (CODAM).

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 37
Program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter

Den ansvarlige skal sikre at program for og opplysninger om bore- og brønnaktiviteter sendes til Petroleumstilsynet i henhold til frister fastsatt av Petroleumstilsynet.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 38
Rapportering av bore- og brønnaktiviteter

Operatøren skal rapportere bore- og brønnaktiviteter til Petroleumstilsynets og Oljedirektoratets database.

Rapporteringen skal bruke brønn- og brønnbanebetegnelsen samt klassifiseringen som nevnt i forskrift for ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten § 10.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 39
Brønnprogram ved arbeidskonflikt

Operatøren skal senest sju dager etter tidspunktet for varsel om plassoppsigelse sende Petroleumstilsynet en oversikt over pågående og planlagte bore- og brønnaktiviteter som kan påvirkes av en eventuell arbeidskonflikt.

Operatøren skal ha tilgjengelig et program for tilbakeplugging av de aktuelle brønnene, jf. også aktivitetsforskriften § 88, innen fire dager etter varsel om plassfratredelse. Programmet for tilbakeplugging skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte.

En oversikt over konsekvenser av sikringsarbeidet i brønner som kan bli iverksatt som følge av arbeidskonflikten, skal sendes Petroleumstilsynet innen fire dager etter varsel om plassfratredelse.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 40
Materiale og opplysninger som skal sendes til andre institusjoner

Operatøren skal sikre at

a)    resultater fra forundersøkelser (traséundersøkelser) som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, blir sendt til Statens kartverk Sjø,

b)    prøver fra forundersøkelser som nevnt i aktivitetsforskriften § 15, som viser havbunnens beskaffenhet, blir tilbydd Norges geologiske undersøkelser når laboratoriearbeidet med disse prøvene er avsluttet,

c)    informasjon om plassering av permanent plasserte og flyttbare innretninger som nevnt i rammeforskriften § 47, samt midlertidig sikret og forlatte brønner som nevnt i aktivitetsforskriften § 86, blir gitt til Etterretninger for sjøfarende og fiskeripressen, og at kopi blir sendt til Petroleumstilsynet, med unntak av informasjon om plassering av flyttbare innretninger,

d)    utlegging og fjerning av sjømerker blir kunngjort på forhånd i Etterretninger for sjøfarende,

e)    etablering av sikkerhetssoner og opphevelsen av dem som nevnt i rammeforskriften kapittel VIII, blir kunngjort i Etterretninger for sjøfarende og i fiskeripressen,

f)     meteorologiske og oseanografiske data med rapporter om datakvaliteten og årsrapporter om datainnsamling blir sendt til Meteorologisk institutt, og at slike rapporter om oseanografiske data blir sendt til Havforskningsinstituttet,

g)    seismologiske data blir sendt til Institutt for den faste jords fysikk eller NORSAR,

h)    opplysninger om merking av innretninger blir sendt til Kystverket.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 41
Offentlig tilgjengelige opplysninger om oseanografi, meteorologi, jordskjelv og fullskalamålinger

Rapporterte data om oseanografi, meteorologi og jordskjelv som nevnt i innretningsforskriften § 17, som er av betydning for sikkerheten ved utføring av petroleumsvirksomhet, skal være offentlig tilgjengelig.

Den ansvarlige for målingene skal gjøre viktige resultater fra fullskalamålinger av bærende konstruksjoner offentlig tilgjengelig, senest fire år etter at målingene er utført.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 42
Oppbevaring av materiale og opplysninger

Materiale og opplysninger etter § 24 skal oppbevares så lenge det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig virksomhet. Spesielt skal

a)    alle som driver undervannsentreprenørvirksomhet, oppbevare operasjonsloggen fra bemannede undervannsoperasjoner i 40 år fra siste registrering,

b)    operatøren eller den som står for driften av en innretning oppbevare meteorologiske og oseanografiske data til de er overlevert Det norske meteorologiske institutt,

c)    operatøren oppbevare materiale og opplysninger om permanent tilbakeplugging av brønner,

d)    operatøren oppbevare materiale og opplysninger om innretninger og avfall som er midlertidig etterlatt på havbunnen,

e)    operatøren oppbevare materiale og opplysninger om akutt forurensning og aksjoner mot akutt forurensning med tilhørende etterkantundersøkelse,

f)     operatøren oppbevare materiale og opplysninger om miljøovervåking,

g)    operatøren oppbevare materiale og opplysninger om avfall, utslipp til ytre miljø og forbruk av kjemikalier,

h)    den ansvarlige oppbevare materiale og opplysninger om fare- og ulykkessituasjoner, samt ethvert alvorlig tilløp til slike fare- og ulykkessituasjoner,

i)     operatøren og arbeidsgiveren oppbevare kartleggingsresultater som viser i hvilken grad arbeidstakere har vært eksponert for mulige helsefarlige arbeidsmiljøfaktorer. Oppbevaringstiden skal stå i forhold til de antatt helseskadelige langtidsvirkningene av eksponeringen,

j)     operatøren oppbevare opplysninger om etterlatte radioaktive kilder i brønner.

Ved utløpet eller oppgivelsen av utvinningstillatelsen og særskilt tillatelse til anlegg og drift etter petroleumsloven § 4-3, skal den som er forpliktet til å gjennomføre disponeringsvedtaket etter petroleumsloven § 5-3, ha ansvaret for å oppbevare materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.

I avslutningsplanen skal rettighetshaveren gjøre rede for det materialet og de opplysningene som operatøren skal oppbevare etter at disponeringsvedtaket er gjennomført.

Når petroleumsvirksomheten opphører, kan tilsynsmyndighetene pålegge overlevering til seg av materiale og opplysninger som nevnt i første ledd.

Materiale og opplysninger som ikke skal oppbevares eller overleveres etter første til og med fjerde ledd, kan kasseres og makuleres.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

KAPITTEL X
AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

§ 43
Tilsyn, vedtak, straff mv.

Rammeforskriften kapittel IX gjelder tilsvarende for denne forskriften.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger

 

§ 44
Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift om styring i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1099 og forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten av 3. september 2001 nr. 1107.

 

Til veiledningen     Til fortolkninger