Gå til hovedinnhold

Studie om årsaksforhold knyttet til konstruksjons- og maritime hendelser

I regi av RNNP 2013 får Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomført en studie for å få innsikt i årsaksforhold og mulige tiltak knyttet til reduksjon av konstruksjons- og maritime hendelser. I den forbindelse ønsker vi å innhente vurderinger fra fagfolk i næringen gjennom en enkel nettbasert undersøkelse.


Bakgrunn for studien er den negative utviklingen knyttet til rapporterte konstruksjons- og maritime hendelser på norsk sokkel. Potensialet i hendelsene på Floatel Superior og Scarabeo 8 i 2012, understreker alvoret.

Eget kapittel i RNNP 2013
Studien gjennomføres av Safetec på vegne av Ptil og skal inngå som et eget kapittel i RNNP-rapporten for 2013. Denne publiseres på Ptils nettsted i april 2014.

Nettbasert undersøkelse
I tillegg til gjennomgang av tidligere granskingsrapporter, annen forskningslitteratur og intervjuer vil vi rette en forespørsel til operatører, redere og entreprenørenes prosjekteringsmiljøer om å delta i en enkel elektronisk spørreskjemaundersøkelse. Dette for å sikre at selskapenes egne fagfolk får anledning til å bidra med sin kunnskap.

Selskaper og bidragsytere anonymiseres i studien.

Bedre kunnskap om årsaker og mulige tiltak
Målet med studien er å gi næringen og Ptil et bedre kunnskapsgrunnlag om årsaker og mulige tiltak vedrørende konstruksjons- og maritime hendelser, samt identifisere hovedutfordringer petroleumsvirksomheten kan gripe fatt i for å redusere risiko for fremtidige hendelser.

For å gå bredt ut, og for å få innsikt i bakenforliggende årsaker, vil vi også vurdere betydning av planlegging, beslutninger og andre vesentlige forhold (av teknisk, organisatorisk og operasjonell art) forut for konstruksjons- og maritime hendelser.

Kontaktinformasjon i Ptil:
Elisabeth Lootz 
elisabeth.lootz@ptil.no
tlf. 97 67 77 29

Arne Kvitrud
arne.kvitrud@ptil.no
tlf. 51 87 61 45

Terje Andersen
terje.andersen@ptil.no
tlf. 51 87 67 210