Gå til hovedinnhold

Tilsyn med storulykkevirksomheter i 2012

Forebygging av ulykker i virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, er en viktig oppgave. Norske myndigheter har startet årets tilsyn med virksomheter som er omfattet av storulykkeforskriften. Forskriften beskriver tiltak for å forebygge ulykker og for å begrense konsekvensene dersom ulykker skulle inntreffe.


Tilsynene gjennomføres av

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
  • Petroleumstilsynet (Ptil)

Disse myndighetene forvalter storulykkeforskriften sammen og samarbeider gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). Der utarbeides tema for storulykketilsynet og tilsynet med de ulike virksomhetene fordeles.

Styring av endringer
Hovedtema for årets tilsyn er styring av endringer. Myndighetene vil kontrollere om virksomhetene har prosedyrer eller rutiner for styring av endringer.

Videre vil man se på om hva virksomhetene anser som vesentlige endringer og hvordan de sikrer at både tekniske og organisatoriske endringer blir tatt hensyn til.

En viktig del av dette vil også være å se på hva slags endringer i virksomheten som utløser nye risikovurderinger. Grunnlaget for valg av temaet er flere alvorlige hendelser knyttet til at endringer ikke har vært godt nok fulgt opp. Dette er et viktig element i kravene til virksomhetens styringssystem, som ikke tidligere har blitt fulgt opp som eget tema.

Styringssystem og samarbeid
De andre obligatoriske temaene for storulykketilsynet i 2012 er:

  • hvordan virksomheten sørger for en systematisk overvåkning og gjennomgang av HMS-systemet/styringssystemet
  • hvordan virksomheter som er identifisert å ha mulig dominoeffekt samarbeider, og som alltid
  • oppfølging og tiltak etter forrige års tilsyn (uansett hvilken myndighet som gjorde tilsynet).

Det vil i 2012 gjennomføres tilsyn med i alt 108 melde- og rapportpliktige virksomheter underlagt storulykkeforskriften.