Gå til hovedinnhold

Storulykketilsynet 2011

En oppsummering av tilsynet med virksomheter underlagt storulykkeforskriften i 2011, identifiserte total 97 avvik og 123 anmerkninger. Det ble gjennomført tilsyn med i alt 60 storulykkevirksomheter og tallene viser at det i gjennomsnitt ble funnet 1,6 avvik og 1,9 anmerkninger per tilsyn. Det er en økning i antall avvik og en reduksjon i antall anmerkninger sammenliknet med tidligere år, men totalt er gjennomsnittet på samme nivå.


Tilsynene ble gjennomført av de 5 myndighetene som forvalter storulykkeforskriften:

  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
  • Petroleumstilsynet (Ptil).

Myndighetene fordeler tilsynene med virksomhetene mellom seg, og ved noen anledninger gjennomføres felles tilsyn.

Temaene for tilsynet i 2011 var

  • opplæring og kompetanse
  • status for vedlikehold
  • oppfølging av sikkerhetskritisk utstyr
  • samarbeid med nabovirksomheter der dominoeffekter kan forekomme.

I tillegg var virksomhetenes kontakt med, og informasjon til kommunen i arealplansaker tema i tilsynet.

Oppfølging av tidligere års tilsyn ble også tatt opp i tilsynet med virksomhetene, slik det har blitt gjort de siste årene. 

Les mer om storulykketilsynet i 2011:
Artikkel fra DSBs magasin Samfunnssikkerhet
Årsrapporten fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS).