Foto tatt fra boretårn

Slår ring om standardiseringGode industristandarder er en viktig del av reguleringsregimet for norsk petroleumsvirksomhet. I 2017 styrker Ptil innsatsen på området.

Standardisering har to aspekter. Det ene er selskapenes bruk av standarder. Det andre er standardiseringen, altså næringens arbeid med å utvikle, vedlikeholde og videreutvikle nasjonale og internasjonale standarder. På begge disse områdene observerer vi noen negative tendenser, sier Ptils direktør for juss og rammevilkår, Sigve Knudsen.

Standardisering er en av spissingene for Hovedtema 2017 - Trenden skal snus.

Økning
Når det gjelder bruk av standarder, ser vi at omfanget av selskapsinterne spesifikasjoner har økt betydelig, på bekostning av nasjonale og internasjonale standarder.

- Ptil uttalte for to år siden at vi tror det er mulig å oppnå både effektivisering og bedret sikkerhet gjennom dokumentasjon og bruk av standarder, påpeker Knudsen.

- Dokumentasjonsprosjektet til Ptil ga oss mye ny og nyttig informasjon. Blant annet intervjuet vi en rekke selskaper som tydelig uttrykte at de ser betydelig potensial for å få til bedre bruk av standarder.

- Industrien har satt i gang mange viktige prosjekter for nettopp å øke bruken av nasjonale og internasjonale standarder. Men vårt inntrykk, etter å ha snakket med medarbeidere i selskapene, er at bevisstheten omkring standarder kanskje ikke er godt nok forankret hos ledelsen, påpeker Knudsen. 

Petroleumsnæringen har vært langt framme når det gjelder standardisering og bruk av standarder. Nå observerer Ptil en utvikling som kan true normgrunnlaget som det funksjonelle regelverket er tuftet på.

Bakgrunn:
Regelverket i norsk petroleumsvirksomhet er i hovedsak utformet med funksjonskrav som viser hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås. Mange av kravene suppleres med henvisninger til industristandarder og normer.

 

Dreining 
- Når det gjelder utvikling av standarder, ser vi en tendens til at det legges stor vekt på kostnadseffektivitet. Vi er bekymret for at dette kan gå ut over faglig innhold og nivå, sier han.

- Vi ser også at det er en dreining mot standardarder med større grad av funksjonskrav, på bekostning av spesifikasjonskrav. Dette er en mulig trussel mot dagens reguleringsregime, der forskriftene viser til gode standarder.

- Det vil alltid være behov for spesifikasjoner, og dersom man nå fjerner for mange av disse fra standardene, kan det resultere i at detaljkravene enten flyttes opp i forskriftene eller ned i bedriftenes egne spesifikasjoner. Dette er en utvikling vi ikke ønsker, fastslår Knudsen.

Enighet 
Gjennom trepartssamarbeidet er det utviklet et reguleringsregime med forskrifter og veiledninger, som igjen viser til nasjonale og internasjonale standarder. Utviklingen har gått over mange år, men det har alltid vært enighet blant partene i næringen om at hensiktsmessige og oppdaterte standarder er en svært viktig forutsetning for at reguleringsregimet skal fungere.


VIDEO: Hva bekymrer Ptil når det gjelder bruk av standarder? Se videointervju med Ptils Sigve Knudsen og Svein Anders Eriksson.

Gevinster
- Det er viktig at selskapene prioriterer å bruke ressurser på standardisering, slik at næringen kan hente ut de gevinstene som ligger i å bruke og ha tilgang til hensiktsmessige og oppdaterte standarder. Dette fremmer kostnadseffektive og sikkerhetsmessig robuste løsninger, ny teknologi og gode prosesser, mener Knudsen.

- Økt bruk bidrar til å synliggjøre behovet for utvikling av standardene. Og økt oppmerksomhet mot standarder og standardisering vil forhåpentligvis bidra til at næringen prioriterer arbeidet framover.

Storbruker av standarder

Regelverket for petroleumsvirksomheten referer i dag til cirka 160 ulike industristandarder.

Bestemmelsene i regelverket for petroleumsvirksomheten til havs og på land er hovedsakelig formulert som funksjonskrav, som stiller krav til de ulike sidene, egenskapene eller kvalitetene som et produkt, en prosess eller en tjeneste skal ha.

Funksjonskravene angir hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men ikke hvordan det skal nås. Dermed må den enkelte aktøren fastlegge hvordan virksomheten konkret skal møte myndighetskravene.

I veiledningen til de enkelte forskriftskravene gis det anbefalte løsninger om en måte å oppfylle forskriftenes krav på, vanligvis i form av anerkjente normer; for eksempel industristandarder.

Deltar
- Gjennom regelverket er Ptil en storbruker av standarder. Vi håndhever et regelverk som per i dag refererer til rundt 160 ulike industristandarder, opplyser Svein Anders Eriksson, standardiseringskoordinator i Ptil.

Standardisering er med andre ord en viktig oppgave for Ptil, og tilsynets fageksperter deltar i standardiseringsarbeid nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

- Vårt ansvar som tilsynsmyndighet er å bidra til at næringen har tilgang til relevante standarder på petroleumsområdet. Disse skal oppfylle behovet for detaljerte spesifikasjoner, slik at brukerne av regelverket kan etterleve de funksjonelle kravene, understreker Eriksson.

Standardisering
Det er først og fremst industrien selv som utvikler industristandardene som det vises til i regelverket. Robustheten til hver enkelt industristandard avhenger av at selskapene går sammen om å finne de beste løsningene. Det er ressursbesparende, samtidig som industriens ansvar synliggjøres.

Myndighetene følger arbeidet nøye, og er blant annet observatør i en rekke standardiseringskomiteer. Ptil vurderer også egnetheten av standardene i forhold til det sikkerhetsnivået som ønskes oppnådd.