Foto av Ptil-direktør Anne Myhrvold

Tid for taktskifte - det hasterPtil er bekymret. Vi ser at sikkerhetsutviklingen på flere områder går i feil retning. Nå må ord bli til handling. Utviklingen skal snus, og vi har dårlig tid.

Budskapet som Ptil-direktør Anne Myhrvold sender til næringen ved inngangen til 2017, er kort og fyndig. På tampen av 2016 lanserte hun tilsynets ambisiøse mål for året – en ambisjon som vil kreve omfattende dugnadsinnsats fra hele bransjen: Trenden skal snus.

Direktøren forklarer bakgrunnen for valget av Ptils Hovedtema for 2017 slik:

- Vi har et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet i denne næringen; ingen tvil om det. Men nå har vi vært gjennom en periode som bekymrer oss.

- Våren 2016, da vi la fram RNNP-rapporten for 2015, ropte vi et første varsko. Tallene og analysene for 2015 viste at utviklingen var negativ innenfor flere viktige sikkerhetsområder. Uroen meldte seg.

- Utover i 2016 ble den forsterket. Vi registrerte økende press i bransjen; store endringsprosesser i høyt tempo preget fortsatt situasjonen. Vi så flere eksempler på at partssamarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere ikke fungerte. Samtidig opplevde vi alvorlige hendelser.

- Kostnadskutt og slanketiltak fikk stadig større oppmerksomhet i selskapene, uten at forbedring av sikkerheten ble hentet fram som en tydelig ambisjon.

- Min holdning er at det er fullt mulig å forenkle driften, samtidig som man forbedrer sikkerhet og arbeidsmiljø. Dette har ikke næringen vært tydelig nok på, sier Myhrvold.

"Står sikkerheten ved et veiskille? Ptil har stilt spørsmålet gjennom hele 2016, og ser at det har bidratt til engasjement, refleksjon og diskusjon. Nå er det tid for handling. Trenden skal snus."

Høst med hendelser
Høsten 2016 ble preget av flere alvorlige nestenulykker. I løpet av to uker i oktober iverksatte Ptil hele fire granskinger etter hendelser der Statoil var operatør.

Totalt igangsatte Ptil åtte granskinger i 2016 – etter tre alvorlige gasslekkasjer, to branner, to alvorlige brønnkontrollhendelser og én alvorlig personskade. I 2015 var tallet enda høyere; med ti granskinger i løpet av året.

- I sum ser vi at utviklingen de to siste årene har vært preget av sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. Kostnadskuttene ser ut til å være en medvirkende årsak. Nå er det på tide å snu denne trenden. Ord må bli til handling, fastslår Myhrvold.

Hun opplyser at arbeidet med Trenden skal snus primært vil konsentrere seg om tre grunnleggende sider av det norske sikkerhetsregimet: Partssamarbeid, standardisering og robusthet

Ledelse og medvirkning
- Skal vi lykkes med å dreie utviklingen, vil det kreve stor innsats fra hele bransjen - men først og fremst fra selskapsledelsen, understreker Ptil-direktøren.

- Lederne har det daglige ansvaret for å styre risiko i alle sine operasjoner – og sitter også med overordnet ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø, både på kort og lang sikt.

- Konkret forventer vi at lederne nå setter sikkerhet og arbeidsmiljø enda høyere på agendaen - og identifiserer tiltak og løsninger som bidrar til å snu utviklingen. Her er det viktig at ledelsen er klar, tydelig og lett forståelig i dialogen med sine medarbeidere.

"Noen er opptatt av at Ptil må bidra til et godt omdømme for petroleumsvirksomheten. Vi gjør gjerne det. Men det verste som kan skje, og som virkelig vil ramme bransjens omdømme, er storulykker, alvorlige hendelser, skader og sykdom blant de som arbeider i denne næringen."

- Nødvendige endringer må hvert selskap jobbe målrettet med. Lederne må styre etter langsiktige og robuste løsninger. Samtidig må de sørge for å bidra til bruk og videreutvikling av industristandarder og normer; disse er sentrale i vårt funksjonsbaserte regelverk.

- Et viktig moment er ledelsens ansvar for å trekke inn arbeidstakerne i prosessene, og på den måten styrke beslutningsgrunnlaget. Ptil har fått klare signaler fra verneombudene om at de ønsker å bidra. Lederne må sikre at så skjer, fastslår Myhrvold.

- Arbeidstakerne har på sin side også et ansvar. De skal bidra til å utvikle gode løsninger, både i topartssamarbeidet og i trepartsperspektivet. Deres innsats, engasjement og innflytelse er viktig.

- Ptil vil aktivt trekke på Sikkerhetsforum og Regelverksforum – som sentrale trepartsarenaer.

Myndighetenes metode
- I arbeidet med å snu trenden hviler det også et tydelig ansvar på oss som myndighet.

- Vi skal følge opp og føre tilsyn med en stor, kompleks næring og håndheve regelverket. Jobben er krevende, ikke minst i en tid da bransjen presses fra flere kanter og selskapene skal ivareta mange hensyn.

- Så hvordan jobber vi? Tilsynsordningen i oljebransjen er risikobasert. Det betyr at Ptil arbeider i et systembasert og overordnet perspektiv. Vi fører blant annet tilsyn med de store endringsprosessene i næringen, og ser etter negative konsekvenser av kutt og effektivisering. I 2017 kommer vi til å sette inn enda flere ressurser på disse sakene, opplyser Myhrvold.

- Vårt tilsyn favner for øvrig svært bredt – fra teknisk tilstand og beredskap til verneombudets rolle, kontrakter og rammebetingelser.

- Oppfølging av bekymringsmeldinger og varslinger jobber vi systematisk med. I 2017 vil vi styrke bemanningen også på dette området. 

- Gransking er en viktig del av vårt tilsyn, og vi er opptatt av å formidle læring og erfaringsoverføring etter alvorlige hendelser, granskinger og tilsyn.

- Ptil har for øvrig fått økte bevilgninger, og vi skal ansette flere nye medarbeidere i 2017.

Felles mål
- I 2017 vil Ptil bruke verktøykassen vår målrettet for å bidra til at trenden blir snudd, fastslår direktøren.

- Vi er fullt klar over at det er svært vanskelig å fullføre en stor snuoperasjon i løpet av ett år. Vi forventer imidlertid at selskapene oppnår synlige og målbare resultater i løpet av året – innen sentrale sikkerhetsområder. Og vi forutsetter at arbeidet fortsetter så lenge det er nødvendig.

- Ptil vil følge innsatsen tett, og skal oppsummere resultatene i slutten av november 2017.

- Satsingen Trenden skal snus er et felles ansvar. Og bransjen har en åpenbar, felles interesse av å lykkes, poengterer Myhrvold.
 

Melding til Stortinget

Regjeringen varsler ny stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomheten. Arbeids- og sosialdepartementet har nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal forberede dette arbeidet og legge fram sine vurderinger og anbefalinger for departementet før 1. oktober 2017.

mag-left