Står sikkerheten ved et veiskille?

UTFORDRINGEN:

Står sikkerheten ved et veiskille?Nedgangstider og stram økonomi har satt dagsorden i petroleumsvirksomheten de siste årene. Bransjen jobber iherdig med å tilpasse seg situasjonen, både i driften av en aldrende, vedlikeholdskrevende sokkel og ved å dreie seg mot enklere og rimeligere utbygginger i framtiden. Men hva med sikkerheten når kostnadsbildet dominerer utviklingen? Står vi ved et veiskille som utfordrer ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon?

Olje- og gassindustrien står i en presset situasjon – også sikkerhetsmessig. Utfordringene vil prege bransjen i 2016 og de kommende årene, fastslår fagdirektør Finn Carlsen i Ptil.

- En stor og økende del av norsk petroleumsvirksomhet har over tid vært preget av redusert fortjeneste – som følge av fallende produksjon fra de gamle feltene, kombinert med høye kostnader.

- Når global overproduksjon av olje og gass nå har ført til vedvarende lav oljepris, utfordres næringen ytterligere. Situasjonen slår sterkt inn over norsk sokkel, som i stor grad preges av å være i senfase, sier Carlsen.

- Næringen er under press for å opprettholde produksjonen så lenge som mulig, uten å gå på akkord med kravet om forsvarlig drift.

Sikker senfase
- Rundt halvparten av plattformene og innretningene på sokkelen har passert opprinnelig forventet levetid, og er innvilget levetidsforlengelse fra Ptil. I løpet av de neste seks-sju årene vil rundt 20 flere innretninger og rørledninger nå sin opprinnelige aldersgrense.

- I sum viser bildet at det forebyggende og korrigerende vedlikeholdsbehovet er i sterk økning. Selskapene skal sørge for at innretningene er i forsvarlig stand og møter regelverkskravene gjennom hele sin levetid. Dette er svært arbeids- og kostnadskrevende, men det er viktig å prioritere modifikasjoner også i tider med lav oljepris, understreker Carlsen.

- Ptil bruker mye tid og ressurser på å følge opp selskapenes vedlikeholdsstyring, med størst fokus på sikkerhetskritisk vedlikehold, blant annet gjennom hovedprioriteringen Sikker senfase.

- I det store bildet handler dagens utfordringer om å bevare infrastrukturen på norsk sokkel for framtiden.

- Og det handler om å unngå en situasjon vi har sett eksempler på fra britisk sokkel. Der har flere felt måttet stenge ned før tiden på grunn av manglende vedlikehold og at nødvendige modifikasjoner ikke er prioritert tidlig nok.

Normer og standarder
Carlsen påpeker at bransjen også er under press med tanke på kostnader ved framtidige utbygginger.

- Etablerte grenser utfordres. I dette ligger både muligheter og trusler.

- Vi ser at selskapene dreier seg mot enklere innretninger (ny bruk av flerbruksfartøyer) og plattformer uten boligkvarter. For å nevne noen eksempler.

- En del av bildet er at grenseflatene mellom petroleumsregimet og det maritime regelverket utfordres, fordi selskapene søker kreative løsninger de antar vil koste mindre.

- Dette er ikke negativt i seg selv, men vi ser problemstillinger som betyr at vi må vurdere og revurdere grenseflater og konsekvenser. Noen av disse spørsmålene jobbes det med, for eksempel reguleringen av enklere innretninger. Andre vil komme til.

- Regelverket vårt er funksjonsbasert. Det stiller overordnede krav om hvilket sikkerhetsnivå som kreves, mens selskapene i stor grad selv kan velge hvordan de skal nå dette nivået.  

- På veien til hvordan, må det jobbes målrettet med å tilpasse norsk petroleumsvirksomhet til de store utfordringene bransjen vil møte framover. Samtidig skal vi holde fast på kravet om økt sikkerhet.

- Konkret vil nye løsninger og enklere innretninger bety at næringen må utvikle spesifikke normer og standarder som er tilpasset kravene, sier fagdirektøren.

- Ptil har standardisering høyt på vår strategiske agenda, vi deltar aktivt i standardiseringsarbeidet og vi følger dette opp i dialog med selskapene og organisasjonene.

- Vi er opptatt av å understreke hvor viktig det er at selskapene prioriterer arbeidet med felles normer og standarder, selv i en periode med kutt og nedbemanning.

Solid og enkelt
- Effektivisering kan for øvrig gi positiv effekt for sikkerheten, understreker Carlsen.

- Næringen er i en situasjon der man snur mange steiner og vurderer virksomheten i lys av nye økonomiske betingelser. Jeg tror at prosessene også kan slå positivt ut med tanke på risiko og sikkerhet.

- Ptil satte selv i gang det såkalte dokumentasjonsprosjektet i 2015. Målet med initiativet er å bidra til å redusere dokumentasjonsmengden i industrien.

- Over tid har vi sett at mange selskaper utvikler en kultur der nye dokumenter og prosedyrer blir lagt på toppen av eksisterende dokumenter og prosedyrer. I sum kan dette bli uhåndterlig og lite hensiktsmessig.

- Vårt prosjekt er bare ett eksempel på hvordan næringen kan jobbe for å skrelle vekk unødvendige arbeidsprosesser og fokusere tettere på styring av storulykkerisiko.

- Det enkle er ofte mer robust enn det komplekse.

Fort og fortere
Utviklingen og endringene i norsk petroleumsvirksomhet har skjedd i løpet av kort tid. Nye problemstillinger har reist seg urovekkende raskt.

- Spørsmålet er om utviklingen går så fort at næringen, samlet sett, ikke henger med. Det er en utfordring å sørge for at vi ikke blir løpende etter.

- Selskapene har hastverk; de må justere seg i forhold til lav oljepris, en aldrende sokkel og strenge kostnadskrav. Presset kan skape en forventning om raske – og kanskje for raske – beslutninger fra Ptils side.

- Som myndighet må vi være bevisste på å ikke gjøre valg som senere viser seg å ikke være gode nok, Dette er et dilemma Ptil må håndtere, sammen med partene, sier Carlsen.

- Retningsvalgene skal være gode både på kort sikt og lang sikt. Sagt på en annen måte: Framtiden formes i nåtiden. Det er en sannhet hele næringen må være bevisst på i disse tider. Kortsiktighet vil straffe seg.

Ptil mener: Risikonivået skal være i stadig bedring. Selskapene skal og må håndtere risikoen i virksomheten hver eneste dag.

Partene sentrale
Fagdirektøren påpeker at trepartssamarbeidet vil være svært viktig i tiden framover.

- Næringen har et særskilt ansvar for partsmedvirkning, og for å bruke etablerte arenaer som Sikkerhetsforum og Regelverksforum til å diskutere og utvikle løsninger.

- Men også vernetjenesten bør inkluderes og være aktive deltakere i utviklingen.

- Arbeidstakerrepresentantene i selskapene har en viktig funksjon. De kan bidra til å slå ring om de viktigste verdiene, og de kan dra i nødbremsen dersom de ser at det mest fundamentale hensynet er truet; altså storulykkerisikoen.

- Mekanismer som kan hindre storulykker i næringen, må ha høyeste prioritet for partene i tiden som kommer, understreker Carlsen.

Står fast
- Det er i tider som nå, at næringen settes på prøve. Vi må bygge på den erfaringen og kompetansen vi i fellesskap har opparbeidet, slik at vi kan forme en robust og langsiktig næring med enda høyere sikkerhetsnivå enn i dag.

- Ptil aksepterer ikke en utvikling der petroleumsvirksomheten ikke er i kontinuerlig forbedring, understreker Carlsen.

- Det betyr at risikonivået skal være i stadig bedring, og at selskapene skal og må håndtere risikoen i virksomheten hver eneste dag.

- Vi skal fortsatt utvikle en bransje som er lærende og storulykkeorientert.

- Ambisjonen om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende, står også fast, presiserer fagdirektøren.

- Dette er et mål som ikke er knyttet opp mot oljeprisen – og det blir stående, uavhengig av de veivalgene næringen står overfor.