Hva er de viktigste utfordringene i 2016?

SIGNALER:

Hva er de viktigste utfordringene i 2016?Endringer, utfordringer og ulykker preget overgangen mellom 2015 og 2016 i norsk petroleumsvirksomhet. En næring under press krever en næring som viser styrke, ikke minst med tanke på sikkerhetsarbeidet. Ptil-direktør Anne Myhrvold bruker 10 stikkord for å beskrive situasjonen og sende signaler til en bransje i brytning.

1 Bekymring

Den 30. desember 2015 fikk vi den første dødsulykken i petroleumsvirksomheten siden 2009, og flere liv kunne gått tapt da en bølge slo inn i boligkvarteret på boreriggen Cosl Innovator.

- Ulykken på Trollfeltet, der et menneske mistet livet, preger oss sterkt. Det er trist og frustrerende at vi opplever en slik situasjon, sier Anne Myhrvold.

Fjoråret begynte med mange bekymringsfulle hendelser og nestenulykker, noen av dem svært alvorlige. Hele seks granskinger ble iverksatt av Ptil før utgangen av mars 2015. Flere fulgte utover i året, som ebbet ut med dødsulykken og en drivende lekter mot plattformer i Nordsjøen. Totalt etablerte Ptil hele 10 granskinger i fjor, flere enn noen gang før i løpet av ett år.

- Vi har i økende grad vært urolige for utviklingen i 2015, sier direktøren.

- I Ptil har vi stilt oss mange spørsmål. Hva er de underliggende årsakene til hendelsene? Er det likhetstrekk mellom noen av dem - eller flere? Har de sammenheng med nedskjæringene i bransjen? Har næringen feil oppmerksomhet i nedgangstidene? Eller er dette tilfeldige variasjoner?

- Ptil har analysert bakgrunnen for de 10 granskingene våre, uten at vi har funnet klare sammenhenger mellom dem eller med nedskjæringene i bransjen. Foreløpig.

- Men vi vil arbeide videre med analysene, og avventer blant annet RNNP- resultatene for 2015, som kommer i slutten av april.

 

 

2 Forbedring

Effektivisering, innstramming og sparing preger olje- og gassnæringen for tiden. De fleste tror det vil fortsette slik en god stund framover.

- Oppmerksomheten mot mer kostnadseffektiv drift, enklere driftsløsninger og ny teknologi har kommet for å bli, tror Anne Myhrvold.

- Jeg vil igjen understreke at effektiviseringen må bidra til økt oppmerksomhet rundt sikkerhet. Næringen må benytte mulighetene som ligger i forandring.

- I tider som nå, har selskapene en gyllen anledning til å se HMS-arbeidet med nye øyne, styrke oppmerksomheten mot sikkerhet i egen organisasjon, forenkle og forbedre prosedyrer, tydeliggjøre og styrke innsatsen mot stadig sikrere drift.

- For å få dette til, må de riktige prioriteringene og signalene komme fra ledelsen. Her har toppsjefene et tydelig ansvar, understreker Ptils direktør.
 

3 Oppmerksomhet

Noen ganger kan vi ha klar formening om hva som forårsaker en ulykke eller bidrar til negativ utvikling på sikkerhetsområdet. Andre ganger blir det vanskelig å sette fingeren på hvilke faktorer som spiller inn.

- Ptil har foreløpig ikke klart å identifisere hvorfor vi har lagt bak oss et år med dødsfall og flere alvorlige hendelser. Dette arbeider vi som nevnt med, sier Anne Myhrvold.

- Det er imidlertid vel så viktig å se framover, og vi må spørre oss: Er det slik at myndighetene og næringen har grunn til å være bekymret for risikoen og sikkerhetsnivået de neste årene? Hva må til for å stramme grepet og fortsette den gode trenden fra RNNP-resultatene i 2014?

- Dette blir foreløpig retoriske spørsmål, som hele bransjen må diskutere.

- Selskapene må vurdere om de klarer å holde oppmerksomhet mot sikkerheten i en tid da mye dreier seg om sparing og nedskjæring.

- Er man fokusert på det aller viktigste ved aktiviteten – å beskytte livet og helsen til de som arbeider i industrien?
 

4 Forandring

En endringsdyktig næring er en sterk næring. En næring som ikke er i stand til å forandre seg, er ikke en framtidsrettet næring. Dette er en velprøvd sannhet.

- Vår bransje utfordres for tiden av lav oljepris. Kostnadsnivået i bransjen har vært høyt, reduksjonen i budsjettene blir følgelig svært merkbar.

- Næringen går gjennom nedbemanninger og store organisasjonsmessige forandringer. Erfarne medarbeidere slutter. Endringene skjer så fort at det kan være vanskelig å henge med, sier Ptil-direktøren.

- Utfordringene for bransjen må eies av partene; selskapene, arbeidstakerne og myndighetene. Alle må engasjere seg.

- Forandringene vil derfor også stille krav til Ptil. Vi må vurdere hvor og hvordan vi kan bidra. I 2016 og 2017 skal vi fatte beslutninger knyttet til nye konsepter, ny teknologi og nye problemstillinger.

- Også vi må orientere oss etter realitetene, uten å gå på akkord med Ptils overordnete ansvar for sikkerheten i virksomheten. Det er krevende, fastslår Anne Myhrvold.
 

5 Kortsiktighet

- I stramme tider kan det være fristende å tenke kortsiktig. Men kortsiktighet både kan og vil straffe seg, advarer Anne Myhrvold.

- Dersom petroleumsbransjen ikke klarer å feste blikket framover i tid, kan både enkeltselskaper og hele næringen rammes. -  Som myndighet er Ptil opptatt av å ha langsiktighet med i vurderinger og beslutninger. Da sikter jeg blant annet til designvalg, teknisk kvalitet, organisatoriske forhold og overordnete ringvirkninger av valgene. Det er viktig at ledelsen forstår både kortsiktige og langsiktige konsekvenser av endringene de gjennomfører.

- Vi må sko oss for framtiden og bygge opp under en næring som skal bestå i lang tid, sier Ptil-direktøren.

- Nedgangstider betyr ikke at selskapene kan gå på akkord med sikkerhetsrelaterte beslutninger.
 

6 Robusthet

Robust er et in-ord - og et begrep som også har fått fotfeste i olje- og gassnæringen. Det robuste er noe bunnsolid, kompakt, sterkt og slitesterkt, noe som er fysisk og mentalt motstandsdyktig, utholdende og varig – noe som tåler vær og vind og tidens tann. Med andre ord: Robust er et velegnet ord for å beskrive kravene til norsk petroleumsvirksomhet.

- Med robust mener vi også langsiktig, påpeker Anne Myhrvold.

- Det er viktig å holde fast på at løsningene som bransjen utvikler og myndighetene aksepterer, skal være slitesterke. Dette handler blant annet om valg av ny teknologi, nye designløsninger, aktivitet i nye områder, utvikling av standardene, videreutvikling av regelverket, forenklede driftskonsepter og kostnadseffektive løsninger,

- Og husk at enklere godt kan være mer robust, sier Ptil-direktøren. 

Ptil mener: I tider som nå, har selskapene en gyllen anledning til å se HMS-arbeidet med nye øyne.

7 Forsvarlighet

Næringen preges for tiden av begreper som kostnadsriktige løsningereffektivisering og godt nok.

- Hva betyr dette – i praksis?

- Det fins ikke noe fasitsvar på det. Begrepene omfatter en lang rekke forhold som danner grunnlag for videreutviklingen i bransjen og Ptils vurderinger og beslutninger, sier direktøren.

- Begrepet rommer det som må ligge til grunn for sikker drift – inkludert forutsetningen om at all petroleumsvirksomhet skal drives i tråd med kravene i regelverket, påpeker Anne Myhrvold.

8 Samarbeid

Trepartssamarbeidet trekkes ofte fram som en forutsetning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.

- Vi har et velfungerende trepartssamarbeid i denne næringen. Vi markerer i 2016 15 år med Sikkerhetsforum, som sammen med Regelverksforum er en arena som skal preges av åpenhet og takhøyde.

- I disse to foraene møtes partene jevnlig for å diskutere overordnete og konkretene spørsmål og problemstillinger, og for å samarbeide om videreutviklingen av regelverket, forklarer Anne Myhrvold.

- I nedgangstider vil samhandlingen mellom partene gjerne settes under press. Vi har sett noen tendenser til dette i året som gikk.

- Jeg håper representantene fra virksomheten er sitt ansvar bevisst, og at de bruker foraene til å finne gode løsninger og dele erfaringer med partene.

- I tøffe tider er det nok spesielt viktig å holde fast på prinsippene om ligger til grunn for godt partssamarbeid.

9 Risiko

RNNP er et viktig verktøy for samhandling og felles forståelse mellom partene i petroleumsvirksomheten. I 2016 er det 15. gang rapporten som viser utviklingen i risikonivået, kommer ut.

RNNP er en objektiv måling av risikonivået i næringen. Industrien, arbeidstakerne og myndighetene er enige om at bildet som tegnes gjennom RNNP, er representativt.

- RNNP trekkes ofte fram som noe unikt, og som et fundament for partene i bransjen. Ptil er opptatt av at RNNP beholder denne posisjonen, sier Anne Myhrvold.

- Særlig i tøffe tider tror jeg verktøyet vil spille en viktig rolle. Jeg avventer nå hva resultatene for 2015 vil vise - på bakgrunn av hendelsene vi har hatt. Det er imidlertid viktig å huske at RNNP måler trender, over tid. 

- Jeg håper partene samler seg om RNNP også i årene som kommer og bruker resultatene for å identifisere tiltak og forbedringsprosjekter. Basert på felles forståelse av hvor utfordringene ligger, kan vi sammen jobbe for å bevare og videreutvikle et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet.

10 Tro

Omstillingen i bransjen vil sette sitt tydelige preg på alle diskusjoner i olje- og gassnæringen også i 2016.

- Jeg har imidlertid tro på framtiden. Vi må ikke glemme at næringen har mye kunnskap og erfaring å bygge videre på, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

- Vi har utviklet et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet gjennom mange år. Takket være tydelige regelverkskrav, håndheving av kravene og en ansvarlig næring, har vi et solid fundament for videre arbeid. 

- Det er derfor god grunn til å være optimistisk med tanke på fortsatt bedring av risikonivået i Norge.

- Men selskapene må alltid ta innover seg det faktum at sikkerhet er ferskvare. Gårsdagens gode resultater betyr ingenting den dagen man rammes av en ulykke.