Bilde av Ptil-bygget

Ptils ukjente aliasTilsyn er kanskje Ptils mest synlige og sentrale oppgave, men visste du at vi også er et direktorat?

Da Oljedirektoratet ble delt i 2004, ble Petroleumstilsynet navnet på den nye etaten som skulle ivareta sikkerhet og arbeidsmiljø i den norske petroleumsvirksom­heten.

Naturlig valg, siden tilsyn er en sentral oppgave for oss. Samtidig er vi altså et direktorat.

Direktoratsfunksjonen betyr at Ptil også har en faglig rolle, i tillegg til oppgaver som såkalt iverksetter.

Fagorgan
Ptils faglige forpliktelser innebærer å være faglig rådgiver for departementet, i tillegg til rollen som kompetanseorgan for petroleumssektoren, andre myndigheter og allmennheten.

Direktorater og andre statlige etater er ikke politiske organer, men fagorganer som skal iverksette vedtatt politikk innenfor sine respektive områder. For Ptils del betyr dette at vi forholder oss til føringer fra departementet som blant annet kommer til uttrykk i det årlige tildelingsbrevet.

Styringssignalene vi mottar fra departementet, er normalt av overordnet karakter. Dette gir Ptil et visst spillerom med hensyn til hvordan signalene iverksettes. Vi kan selv langt på vei prioritere, planlegge og gjennomføre tilsynsoppgavene - og bruke nødvendige, formelle virkemidler overfor de ansvarlige selskapene.

Kunnskapsforvaltning
Når Ptil gir faglige råd til departementet, er dette blant annet knyttet til arbeid med lover og overordnede forskrifter, anbefalinger i forbindelse med behandling av PUDer og tildeling av utvinningstillatelser.

Ptil forvalter en betydelig kunnskapsmengde - både i kraft av kompetansen våre fagfolk har og gjennom kunnskapen vi innhenter gjennom tilsyn.

Å formidle denne kunnskapen til alle berørte parter i petroleumsvirksomheten, ser vi som et viktig bidrag til å opprettholde og videreutvikle et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø.

De årlige RNNP-rapportene er et sentralt verktøy i kunnskapsformidlingen. I tillegg til å samle en stor datamengde om sikkerhetsrisiko, medvirker RNNP til å skape et objektivt og helhetlig risikobilde for næringen. En felles risikoforståelse i industrien, hos myndighetene og hos arbeidstakerne skaper godt grunnlag for målrettet og konstruktivt arbeid for å oppnå forbedringer.

Andre bidrag til kunnskapsformidlingen er faglige møter som Ptil arrangerer, samt erfaringsdelingen som skjer gjennom publisering av granskningsrapporter, tilsynsrapporter og lignende på vårt nettsted.