Foto av Kjell Marius Auflem, Roald Hinderaker og Tone Guldbrandsen

Krever sikkerhet for Statoils StepDen største operatøren på norsk sokkel arbeider hardt for å få kostnadene ned og effektiviteten opp. Ptil følger nøye med på at tiltakene Statoil gjennomfører, også bidrar til at sikkerheten forbedres.

Statoil satte i 2014 i gang flere program for å øke effektiviteten og kutte kostnader. Ptil fører tilsyn med at forbedringsaktivitetene gjennomføres i henhold til kravene i regelverket.

- Vi skal se til at Statoil gjør seg kjent med og følger opp risikoforhold gjennom aktivitetene som er en del av programmet, sier Kjell Marius Auflem, tilsynskoordinator i Ptil med ansvar for oppfølging av Statoil på sokkelen.

- I tillegg er vi opptatt av at mulige sikkerhetsgevinster identifiseres og realiseres, påpeker Auflem.

Langvarig 
Ptil har gjennom flere år fulgt opp helse-, miljø- og sikkerhetsmessige aspekter ved Statoils forbedringsaktiviteter. Tilsynet har særlig vært rettet mot integrasjonsprosessen og organisasjonsendringene i forbindelse med fusjonen mellom Statoil og Hydro i 2007 – og mot større forbedringsprosesser og tiltak i kjølvannet av alvorlige hendelser som brønnkontrollhendelsen på Gullfaks C og gasslekkasjen på Gullfaks B, begge i 2010.

Statoil har nå samlet sine sentrale forbedringsaktiviteter i to programmer rettet mot forbedring av teknisk effektivitet (Step) og organisatorisk effektivitet (OE). Aktivitetene ble startet i 2014 og skal etter planen fortsette inn i 2016.

- Step tar opp i seg en del eksisterende forbedringstiltak. Elementer av dette er derfor kjent for oss fra før, men det er også mye nytt, ikke minst det tydelige fokuset på kostnadskutt og effektivisering, sier Ptils Rolf H. Hinderaker, leder for det tverrfaglige tilsynsteamet som følger opp Statoils forbedringsaktiviteter.

Ambisiøse mål
Ptil var tidlig ute med å etterlyse klare mål med arbeidet, også på sikkerhetsområdet.

- Statoil har flere ganger uttrykt at det ikke er noe misforhold mellom å kutte kostnader og forbedre sikkerheten. Det er vel og bra, men vårt poeng er at økt sikkerhet ikke er noe som kommer av seg selv. Det må settes klare og ambisiøse mål for sikkerhetsforbedringen, understreker Auflem.

- Statoil er nødt til å søke aktivt etter kontinuerlig forbedring og vurdere langsiktige konsekvenser av tiltakene de iverksetter, sier han.

Medvirkning 
Tilsynsaktiviteten med forbedringsaktivitetene i Statoil har tre hovedtema: Selskapets egen oppfølging, selskapets risikostyring og arbeidstakermedvirkning.

Høsten 2014 så Ptil nærmere på hvordan Statoil har lagt til rette for arbeidstakermedvirkning i forbedringsaktivitetene.

-  Det ble tidlig klart for oss at ansattes representanter og fagforeningene var bekymret for manglende arbeidstakermedvirkning. Vi valgte å følge dette temaet høsten 2014. Det viste seg da at selskapets involvering av arbeidstakerne ikke var i tråd med regelverket, sier Tone Guldbrandsen fra fagområdet Arbeidsmiljø i Ptil.

Ptil påpekte avviket i et brev til Statoil i januar 2015. I brevet ba Ptil om svar på hvordan avviket knyttet til mangelfull arbeidstakermedvirkning ville bli håndtert. I sin tilbakemelding opplyste Statoil at de har opprettet et nytt samarbeidsorgan, og beskrev hvordan de framover vil ivareta forholdene Ptil påpekte i brevet.

"Statoil er nødt til å søke aktivt etter kontinuerlig forbedring og vurdere langsiktige konsekvenser av tiltakene de iverksetter."

Stort og fort
- Medvirkning er viktig helt fra planleggingsstadiet for slike endringsprosesser. Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet. Medvirkning skal også gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på egen arbeidssituasjon, utdyper Guldbrandsen.

 - Noe av utfordringen ved arbeidstakermedvirkning i Statoils endringsaktiviteter, er at prosessene har stort omfang og at de går fort. I en slik situasjon kan det være krevende å legge til rette for reell arbeidstakermedvirkning, men regelverket er helt tydelig på dette området. Det er avgjørende at den som blir eksponert for risiko, får medvirke i beslutningsprosessene som har betydning for sikkerheten, understreker Guldbrandsen.

Innsikt og oversikt
For Ptil er det spesielt viktig å se på Statoils egen oppfølging (monitorering) av forbedringsprosjekter, både igangsatte aktiviteter og nye prosesser for å redusere kostnader og øke effektivitet.

- Vi har registret at Step-programmet går svært raskt. Selskapet følger opp forbedringsprogrammene ved å bruke sine etablerte måleindikatorer for sikker og effektiv drift. I tilsynsaktiviteten har Ptil fått opplyst at selskapet valgte å ikke gjennomføre interne revisjoner og verifikasjoner av endringsarbeidet i fjor, sier Hinderaker.

- Statoils etablerte systemer for risikostyring brukes i endringsarbeidet, men vi har foreløpig ikke sett at mulige HMS-gevinster er identifisert og realisert i gjennomføringen av programmene.

Ansvarlig ledelse
Prosessene som nå pågår i Statoil, omfatter hele selskapet, både til havs og på land.

- Ansvaret for at sikkerheten blir ivaretatt, går helt til topps i Statoil, understreker Auflem.

- Det er selskapsledelsen som sitter med nøkkelen til at endringsprosessene gjennomføres på en god måte. Statoil må vise hvordan de måler effektene av forbedringstiltakene og dokumentere hvilke utslag endringene får i praksis, sier tilsynskoordinatoren.

- Ledelsen må forsikre seg om at det ikke blir gjort endringer som øker risikonivået, men at løsningene de velger, er robuste, slik at resultatene på kort og lang sikt bidrar til et enda bedre sikkerhetsnivå enn i dag.

Ptils oppfølging av Statoils forbedringsaktiviteter fortsetter gjennom hele 2015.