Bilde av hjelmer

Innenfor og utenforFast ansatt eller innleid? Kravene om ivaretakelse av godt arbeidsmiljø og reduksjon av arbeidsmiljørisiko skal etterleves uavhengig av ansettelsesforhold.

Ptil har fulgt opp bruken av innleid arbeidskraft i petroleumsvirksomheten over mange år, blant annet gjennom flere tilsynsaktiviteter. Så langt er en rekke utfordringer klarlagt.

- Noe av det vi har sett, er at det kan være svakere systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet for innleide enn for fast ansatte. Manglende arbeidsmiljøkartlegginger, mindre bruk av bedriftshelsetjeneste og dårligere oppfølging av syke er eksempler på dette, sier tilsynsdirektør Sigve Knudsen i Ptil.

- Det er også utfordringer knyttet til rammebetingelser, tilrettelegging, språk, styring av kompetanse og forståelse av risiko, påpeker han.

- Dessuten er det grunn til å tro at innleide arbeidstakere står mer på sidelinjen når det gjelder arbeidstakermedvirkning og vernetjeneste.

Innleie er lov
Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. På bestemte vilkår kan en arbeidstaker likevel ansettes eller leies inn midlertidig. Retten til et godt arbeidsmiljø og kravene til forebygging av sykdom og arbeidsrelaterte skader gjelder uansett.

I petroleumsvirksomheten er innleie mest aktuelt i perioder med høy aktivitet og stort behov for ekstra personell.

- I vår oppfølging er vi opptatt av å se på hvordan rammebetingelser påvirker risiko og risikohåndtering, og hvordan aktørene arbeider både selvstendig og sammen for å utvikle rammebetingelser som kan bidra til redusert risiko, sier Eva Hølmebakk fra Ptils fagområde for arbeidsmiljø.

- Vi har blant annet sett på hvordan eventuelle negative konsekvenser av rammebetingelser gitt i kontrakter med ISO-entreprenører, blir vurdert og fulgt opp av aktørene.

- Det har vist seg at ISO-fagene har en rekke karakteristika når det gjelder risikoeksponering og rammebetingelser som kan være utfordrende å styre for å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier hun.

ISO tar ansvar
- Tilsyn med innleid arbeidskraft har blitt adressert sammen med andre tema, enten på gruppenivå, for eksempel ISO-fagene på et anlegg, eller operatørers oppfølging av entreprenører og underleverandører, påpeker Hølmebakk.

- Vi opplever at HMS-ansvaret og oppfølgingen av innleide arbeidstakere stort sett fungerer godt blant de store ISO-leverandørene i petroleumsindustrien. Mange av dem har lært god HMS-styring, og dette er viktig i forhold til kontrakter med operatører og de store entreprenørene.

Nye spørsmål
De siste årene har Ptil, sammen med Arbeidstilsynet, jobbet med å få bedre oversikt over omfang og bruk av innleide i verftsindustrien og petroleumsnæringen, og hvordan disse arbeidstakerne følges opp på HMS-området. En viktig del av prosjektet har vært å vurdere om risikoforhold og styringen av arbeidsmiljø og personskaderisiko er annerledes for fast ansatte enn for innleid personell.

Arbeidet er utført i samarbeid med forskningsmiljøene ved NTNU, Forskningsstiftelsen FAFO og Safetec. Konklusjonene ble lagt fram i form av en rapport i midten av februar 2015.

- I takt med endringene i petroleumsnæringen reises det mange nye spørsmål og utfordringer knyttet til bruk av innleid arbeidskraft, poengterer Knudsen.

- Dette er spørsmål av typen: Hvilke konsekvenser får kostnadspress, effektiviseringskrav, kutt og nedbemanninger i leverandørsjiktet for bruken av innleid arbeidskraft? Hva betyr økte drift- og vedlikeholdskostnader og kanskje større svingninger i arbeidskraftbehov? Blir det nye måter å organisere arbeidet på? Endres rammebetingelsene? Vil bruken av innleid arbeidskraft øke? Og i sum; hvordan vil dette påvirke sikkerhet og arbeidsmiljørisiko?

Knudsen lover at Ptil fortsatt skal prioritere dette arbeidet – og jobbe for å få svar på spørsmålene.

Se også rapporten Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien (2015)