Foto av Ptil-direktør Anne Myhrovold

Ingen sparekniv for sikkerhet- Sparing skal ikke ramme den kontinuerlige forbedringen av sikkerheten, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Oljeprisfallet i 2014 og videre inn i 2015 har gitt petroleumsbransjen et nytt ansikt, der trekkene preges av bekymring og sparekrav.

- Næringen er inne i en meget viktig periode på flere områder. Avgjørelser som fattes nå, skal vi leve med lenge. Derfor er det viktig at selskapene tar valg som ivaretar sikkerhet og arbeidsmiljø både på kort og lang sikt, sier Myhrvold.

- I bunn for alle beslutninger skal særlig to hensyn ivaretas: Krav til forsvarlighet og kontinuerlig forbedring av sikkerheten.

- Heller ikke i tider med kutt og innsparing er det anledning til å gå på akkord med disse grunnleggende prinsippene, understreker hun.

Selskapsinterne prosedyrer
I forbindelse med diskusjonene rundt kostnadspress og omstilling rettes det ofte kritikk mot den store mengden dokumentasjonskrav og prosedyrer som verserer i oljebransjen.

Innvendingene støttes av Ptil-direktøren.

- Over tid har vi sett at mange selskaper utvikler en kultur der nye dokumenter og prosedyrer blir lagt på toppen av eksisterende dokumenter og prosedyrer. I sum kan dette bli uhåndterlig og lite hensiktsmessig.

- Petroleumsregelverket er funksjonelt; det beskriver hvilket nivå sikkerheten skal ha og henviser til enkelte prosedyrekrav. Hvordan man velger å møte sikkerhetskravene, er i stor grad opp til selskapene. Det er de som lager styringssystemene og som ofte velger å utvikle tilleggsprosedyrer og dokumentasjonskrav.

- Selskapene bør benytte omstillingsfasen til å forenkle systemene sine. Det kan gagne både sikkerheten og effektiviseringen.

- Også i forbindelse med risikoanalyser har næringen en vei å gå. Vi ser at det utføres mye arbeid som ikke nødvendigvis styrker sikkerheten. Vår oppfordring til selskapene er å vurdere om analysene og prosedyrene tjener hensikten. Ptil vil jobbe med disse problemstillingene framover.

"Selskapene bør benytte omstillingsfasen til å forenkle systemene sine. Det kan gagne både sikkerheten og effektiviseringen."

Sikker senfase
Næringens arbeid med å kutte kostnader blir ikke enklere av at norsk sokkel får stadig flere felt og innretninger i senfase. Resultatet er marginal fortjeneste som følge av redusert produksjon og økte kostnader.

For 2015 har Ptil definert Sikker senfase som ny hovedprioritering.

- Målet for Ptil er å bidra til at felt, innretninger og anlegg i senfase drives forsvarlig og i samsvar med regelverket, sier Myhrvold.

- Utfordringen vår til næringen er at kravet om forsvarlig virksomhet skal følge innretninger og aktivitet gjennom hele livsløpet.

- Selskapene skal utarbeide robuste planer, prioritere vedlikehold og sørge for teknisk sikkerhet og integritet; kort sagt styre mot framtiden.

- Vedlikeholdsstyring er meget sentralt i så måte. La oss lære av UK, der flere felt har måttet stenge ned for tidlig på grunn av manglende vedlikehold og modifikasjoner.

- Det er ikke slik man skaper størst mulig verdier for samfunnet.

Mot nord
Også i 2014 lanserte Ptil en ny hovedprioritering, Nord. Denne står fast i 2015.

- Vi forventer at næringen jobber med definerte problemstillinger i Barentshavet, blant annet de som ble presentert av Norsk olje og gass i november 2014. Ptil arbeider også aktivt med egne prosjekter rettet mot sikker aktivitet i nord.

- Samarbeid om sikkerhetsmessige utfordringer er en viktig oppfordring til industrien. Vi vet at selskapene kan når de ser en hensikt – hele 33 av dem gikk sammen om innsamling av 3D-seismikk i Barentshavet sørøst.

- Å kunne er ikke nok; de må også ville. Dette handler om å være framtidsrettet, påpeker direktøren.

Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, skal myndighetene arrangere en Arctic Safety Summit i Tromsø på senhøsten 2015.

- Vi har ambisjoner med arrangementet. Målet er å gjøre opp status og tenke framover. Med dette formålet vil vi innlede summiten med en topplederkonferanse som samler de viktigste beslutningstakerne og premissleverandørene for sikker aktivitet i nord: Næringens toppledere, ministre, øvrige myndighetsrepresentanter, fagforeningsledere og internasjonale aktører med erfaring fra Arktis.

Sikkerhet og samarbeid
Ptils overordnete vurdering er at sikkerheten i petroleumsvirksomheten har hatt en rekke positive resultater de siste årene. Vi har ikke hatt dødsfall i næringen siden 2009, og RNNP dokumenterer mange gode trender.

- Men RNNP peker også på flere områder som må forbedres, sier Myhrvold.

- Særlig innenfor selskapenes barrierestyring ser vi store variasjoner. Her må det gjøres en jobb, og Ptil kommer med nye initiativer på dette området.

- Støyskader er fremdeles en stor utfordring – og hydrokarbonlekkasjer er en faktor vi bekymrer oss for. Vi ser at det har vært for store variasjoner i størrelse og antall lekkasjer de siste årene, og etterlyser et stabilt lavere nivå. Enhver gasslekkasje er én for mye.

Trepartssamarbeidet er en grunnpilar for RNNP. Sikkerhetsforum er oppdragsgiver for arbeidet, og Ptil har de siste to årene styrket satsingen på forumet som arena for sentrale sikkerhetsdiskusjoner mellom partene.

- Trepartssamarbeidet er svært viktig for Ptil, understreker Myhrvold.

- Vi kommer til å følge opp at også selskapene ivaretar sine forpliktelser på dette området i tiden framover.

- Arbeid med effektivisering betyr ikke at man kan kutte hjørner eller droppe partsinvolvering. Ansvarlig virksomhet avhenger av godt samarbeid mellom berørte parter.