Gå til hovedinnhold

Sikkerhetsforum i Brussel, dialog med EU-kommisjonen

Oppsummering av møter med sentrale aktører i EU-kommisjonen og den norske delegasjonen til EU den 20. september var ett av hovedpunktene på Sikkerhetsforums møte i Brussel den 21. september.


I tillegg ble det gitt gjensidig informasjon og oppdateringer i løpende saker, og man avklarte Sikkerhetsforums forhold til dykkernes helse og ansettelsesforhold og til Riggutvalgets rapport.

Sikkerhetsforum og medlemsorganisasjonene har over lengre tid hatt et betydelig engasjement når det gjelder å dele kunnskap og erfaringer rettet mot tiltak for å forebygge storulykker i olje- og gassnæringen.  Gjennom flere år har Sikkerhetsforum derfor fulgt nasjonale og internasjonale prosesser i kjølvannet av storulykker i næringen.

Storulykker på EUs agenda
Hensikten med å møte representanter fra generaldirektoratet for Energi (DG Energy) i Europakommisjonen og den norske EU-delegasjonen var først og fremst å utveksle informasjon og synspunkter på problemstillinger relatert til sikkerhet i olje og gassnæringen.


Magne Ognedal i dialog med Jan Panek og Eero Ailio, DG Energy. Foto: Halvor Erikstein 

I kjølvannet av Deepwater Horizon-katastrofen og andre storulykker, har EU startet en prosess for å få fram felles sikkerhetsregler for offshorevirksomhet i Europa. Sikkerhetsforums medlemmer ønsket å få en dypere forståelse for denne prosessen. Likeledes ønsket man å innhente kunnskap om det nyetablerte myndighetsorganet European Union Offshore Oil and Gas Authorities Group, som blant annet skal være et forum for å utveksle erfaringer og kunnskap mellom deltakerlandenes myndigheter og kommisjonen.

Begge møtene ble oppsummert som interessante, konstruktive og meget nyttige – ikke minst i lys av at ledelsen i DG Energy og energiråd og arbeids- og sosialråd i den norske EU-delegasjonen møtte Sikkerhetsforum til gjensidig informasjon og debatt.


Sikkerhetsforum i møte med energiråd Bjørn Ståle Haavik og arbeids- og sosialråd Jacob Hanssen. Foto: Halvor Erikstein

Arbeidstakermedvirkning i lisensen
Sikkerhetsforum følger en rekke sentrale prosesser og prosjekter i næringen og flere sentrale saker står på agendaen for gjensidig oppdatering av status, se oversikt løpende saker. En av disse oppfølgingssakene er blant annet debatten om arbeidstakermedvirkning i lisenser i kjølvannet av innspill fra arbeidstakerne og senere pilotforsøk i næringen. Temaet har stått på Sikkerhetsforums agenda over flere år og har vært fulgt opp i meldinger til Stortinget.

Norsk olje og gass ga, på vegne av egne medlemmer, uttrykk for at de ikke ser behov for noe nytt pilotprosjekt. De mener at man har gode etablerte ordninger med partssamarbeid. Arbeidstakerrepresentanter ga utrykk for at man ønsker en slik ordning og gjerne lovregulert. Ptil kan ikke pålegge etablering av slik ordning og konklusjonen ble at etaten vil rapportere status tilbake til Arbeidsdepartementet.

Grupper for spesiell oppmerksomhet og oppfølging
Blant annet i kjølvannet av bekymringer fra arbeidstakerne og spesiell oppmerksomhet og oppfølging fra tilsynsmyndigheten har Sikkerhetsforum siden arenaen ble etablert, hatt risikoutsatte arbeidstakergruppers spesielle utfordringer på sin agenda.

Arbeidstakerorganisasjoner har det siste året tatt opp dykkernes spesielle utfordringer knyttet til helse og ansettelsesforhold med Arbeidsdepartementet.  Sikkerhetsforums leder ønsket derfor Sikkerhetsforums vurdering av om problemstillinger relatert til dykkernes helse og ansettelsesforhold skulle være et tema for videre oppfølging på arenaen. Temaet dykking i petroleumsvirksomheten har vært behandlet spesielt i Sikkerhetsforum for noen år tilbake, se blant annet St.meld. nr 12 (2005-2006), 7 Dykking og Ptils nettsted og artikkelen om dykkernes helse

I Sikkerhetsforums drøfting av saken ble det blant annet pekt på at selv om ansettelsesforhold ikke hører hjemme på arenaene, så har slike problemstillinger klare grenseflater til sikkerhetsforhold. Andre understrekte at dykkerne, som gruppe, arbeider under svært tilfeldige rammebetingelser, og at Ptil har innflytelse gjennom sin rolle som tilsynsmyndighet for bemannede dykkeoperasjoner.

Det ble videre vist til ordningen med langtidsoppfølging av dykkernes helse, som blant annet blir tatt opp i eget møte den 23. oktober i regi av Norsk olje og gass. Her ønsket flere å bli involvert. STAMI sin vurdering av internasjonalt system for helseoppfølging av dykkere i petroleumsvirksomheten, ble også nevnt.

I lys av at temaet helse primært er en sak for helsemyndighetene, ble det konkludert med at Ptil tar saken opp med Helsetilsynet og at resultatet av en slik henvendelse meldes tilbake til både Sikkerhetsforum og Arbeidsdepartementet.

Riggutvalgets innstilling
Rapporten fra riggutvalget var satt opp på agendaen. Det framkom en rekke kritiske kommentarer til denne, men samtidig oppfordret representanter for oljeselskapene Sikkerhetsforums medlemmer til å se på helheten og ikke se på elementer som angrep på etablerte ordninger.   

Til tross for betydelige meningsforskjeller blant medlemmene, var det enighet om å søke å identifisere tema/områder som Sikkerhetsforum, som tre-partsarena for HMS i bransjen, mener det bør arbeides videre med. Det ble vist til at kompetanse og kapasitet er ett av Sikkerhetsforums endelige prioriteringer (Se punkt 4).

Etter en kort debatt ble det understreket at selv om de tre partene i Sikkerhetsforum kan ha ulike oppfatninger av rapportens problembeskrivelse og anbefalinger, så var det enighet om at Sikkerhetsforum bør ha som ambisjon å fremme en uttalelse – eller formulere en bekymring relatert til temaet kompetanse og kapasitet spesielt. Det ble sagt at konsensus er nødvendig, det vil si at alle stiller seg bak en slik felles uttalelse.

Se høyre marg for referat og detaljer fra møtene.

Neste møte i Sikkerhetsforum finner sted 15. november.